Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanv. Op de stortingstaten is ruimte voor 6 inlagen van denzelfden inlegger, t. w. één na elke 5daagsche uitbetaling der soldij. Ten kantore wordt echter alleen het gezamenlijk bedrag van die inlagen als ééne inschrijving in het spaarbankboekje overgenomen.

Van de formulieren 1 in duplo wordt één exemplaar bij den verantwoordingstaat form. IV gevoegd voor de Directie; het tweede exemplaar dient om daarvan de handteekening van den inlegger af te knippen ter opplakking in het stamregister.

Het stamboeknummer van den inlegger moet steeds worden vermeld' en met den naam van den inlegger ook worden ingeschreven op het titelblad van het spaarbankboekje.

Indien de inlegger niet kan schrijven, wordt dit door den compagnies- ofi détachements-commandant vermeld op form. I.

Het op het kantoor aan te houden exemplaar van den stortingstaat wordt niet opgezonden aan de Directie doch ten kantore zorgvuldig bewaard gedurende het loopende en daarop volgende jaar; na 1 Januari van elk jaar kunnen de staten, welke dan meer dan een jaar oud zijn, worden opgeruimd.

150. De postambtenaren behooren de stortingstaten met de bijbehoorende Stortingen, bescheiden en gelden onmiddellijk bij de aanbieding over te nemen tegen wederafgifte na kwijting van een der beide exemplaren van den staat.

Ter bijschrijving van de inlagen en afschrijving van de terugbetalingen kunnen de spaarbankboekjes ten kantore worden achtergelaten.

Aanv. Hij, die een stortingstaat in ontvangst neemt, kan zich voorloopig er toe bepalen dezen met behulp van de overgelegde spaarbankboekjes en verdere bescheiden te verifieeren, de „afrekening" op de achterzijde van den staat in te vullen en hét saldo der inlagen en terugbetalingen in ontvangst te nemen of uit te betalen. Die afrekening wordt op het origineel en het duplicaat van den staat voor ontvangst geteekend door hem die geld ontvangt, dus door den postambtenaar, als meer wordt ingelegd dan terugbetaald, en door den persoon, die de stukken overbrengt, indien meer wordt terugbetaald dan ingelegd. In dit laatste geval moet echter ook de postambtenaar zijne handteekening stellen onder die van den bedoelden persoon, zoodat dus de postambtenaar altijd teekent.

Uiterlijk den volgenden dag worden de ontvangen spaarbankboekjes door den kantoorchef aan den compagnie's- of détachements-commandant teruggezonden, zoo noodig vergezeld van nieuwe boekjes voor nieuwe inleggers en, voor zoover deze voor Inlanders bestemd zijn, van de daarbij behoorende penningen. Met het oog op het voorschrift, dat ook de compagnie's- of détachementscommandant zijne handteekening moet stellen achter elke in de spaarbankboekjes ingeschrevene inlage of terugbetaling, moeten de postambtenaren hunne handteekening zoodanig in het boekje stellen, dat daarbij ruimte blijft voor eene tweede handteekening.

151. In garnizoenen, waar geen post-of hulppostkantoor is gevestigd dan Afgelegen wel het aanwezige hulppostkantoor niet voor den postspaarbankdienst is garnizoenen, aangewezen, geschieden de inlagen enz. bij het kantoor of hulpkantoor op

de plaats welke aan de commandanten in hunne instructie is voorgeschreven.

Sluiten