Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

riaastbijzijnd kantoor of hulpkantoor, per ambtshalve aangeteekend pakket opgezonden aan den Directeur der Postspaarbank, met vermelding van het aantal boekjes en van den naam der onderneming vanwaar de boekjes afkomstig zijn.

Aanv. De kantoorchefs moeten aan de naleving van deze bepaling herinneren. Onmiddellijk na de rentebijschrijving zullen de boekjes door den Directeur worden teruggezonden, behalve voor zooveel betreft de boekjes, waaromtrent is medegedeeld dat opzending aan een ander adres gewenscht wordt.

166. Aan een inlegger, die de onderneming verlaat, wordt zijn spaar- Overschrijving bankboekje, indien dat voor hem wordt bewaard, ter hand gesteld ten einde (op verzoek dat boekje te kunnen medenemen naar de plaats zijner bestemming. van den

Indien deze plaats gelegen is binnen het ressort van een ander postkan- inlegger), toor, moet hij zich op dat kantoor aanmelden met het verzoek zijn boekje te doen overschrijven.

Aanv. In dit geval, wanneer dus de inlegger zelf de overschrijving van zijn spaarbankboekje verzoekt, is de postambtenaar van het kantoor, waar de inlegger zich aanmeldt, hem behulpzaam met de invulling van een form. Xlla en wordt dit formulier met het boekje aan den Directeur opgezonden.

167. Bij overgang van den inlegger naar eene andere onderneming, waar Overschrijving eveneens deze regeling wordt toegepast, wordt het verzoek om overschrij- (op verzoek ving, met gebruikmaking van een form. Xlla, zoo spoedig mogelijk gedaan van den door den persoon, die op deze onderneming met de spaarbankaangelegen- ondernemer), heden is belast.

Aanv. In dit geval wordt het form. Xlla, vergezeld van het over te schrijven spaarbankboekje, en van een door den bedoelden persoon gelegaliseerd — en zoo mogelijk door den inlegger onderteekend — form. I ingediend bij het kantoor, waarop de overschrijving verlangd wordt.

Dit kantoor is dan bevoegd de overschrijving te doen plaats hebben zonder het boekje naar den Directeur op te zenden, zoodat dit dadelijk kan worden teruggezonden. Alleen worden dan aan den Directeur toegezonden het form. Xlla met het form. 1 — zonder de handteekening van den inlegger, welke in het stamregister is geplakt — nadat op form. Xlla het nummer is aangeteekend, waaronder het boekje in het stamregister is ingeschreven en dat ook achter in het boekje is vermeld.

168. Wanneer een werkman, die gelden bij de Postspaarbank heeft in- Overlijden, gelegd, komt te overlijden, wordt zijn boekje overgegeven aan de(n) rechthebbende^). De door dezen in te dienen aanvraag om terugbetaling van

het tegoed wordt geviseerd door den persoon met deze aangelegenheden belast, die daarop tevens de verklaring stelt dat de aanvrager(s) de werkelijk rechthebbende(n) is (zijn).

8

Sluiten