Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanv. Form. Xlla wordt na de overschrijving opgezonden aan den Directeur, onder bijvoeging van form. 1, waarvan de handteekening ten behoeve van het stamregister is afgeknipt. Op form. Xlla wordt aangeteekend onder welk nummer de inschrijving in het stamregister heeft plaats gehad, welk nummer ook achter in het spaarbankboekje moet voorkomen. Het boekje wordt dadelijk teruggegeven en dus niet opgezonden naar den Directeur.

173. Aan de Directeuren van gevangenissen is opgedragen om bij het Geleidelijsten. doen van inlagen, het vragen van terugbetalingen of van overschrijvingen

van meerdere gestraften tegelijk, daarbij te voegen lijsten, waarop voor iederen inlegger afzonderlijk is aangeteekend wat verlangd wordt.

Aanv. De kantoren hebben hierdoor de gelegenheid ter zake het noodige te verrichten zonder dat de verdere dienst op het kantoor daaronder behoeft te lijden.

ZEKERHEIDSBOEKJES.

174. Sommen, welke moeten dienen als zekerheid voor de betaling van Inschrijving, telegrammen of van frankeerkosten, worden bij het betrokken post- of hulppostkantoor, ten name van den belanghebbende, ingeschreven op een spaarbankboekje.

De inlegger wordt geacht in dit geval afstand te doen van zijn recht op terugbetaling uit de Postspaarbank van het aldus als zekerheid verbonden bedrag, totdat door den Hoofd-Inspecteur, Chef van den Post-, Telegraafen Telefoondienst, zal zijn verklaard, dat al de door hem verschuldigde kosten zijn voldaan.

Aanv. De eerste inlage geschiedt op een form. I a, b of c door den inlegger zeiven, of op een form. le door den kantoorchef ten name van den inlegger. Voor firma's, agentschappen e. d. moet niet de familienaam van den firmant of agent worden vermeld, doch de firma-naam of die van het agentschap enz. Het spaarbankboekje wordt door den inlegger tegen een bewijs van ontvangst, volgens een door den Hoofd-Inspecteur vastgesteld model, afgegeven aan het kantoor van storting, vergezeld van eene verklaring volgens een eveneens door den Hoofd-Inspecteur vastgesteld model.

De verbonden spaarbankboekjes worden door den kantoorchef toegezonden aan den Hoofd-Inspecteur, die de boekjes in bewaring doet toekomen aan den Directeur der Postspaarbank.

175. Terugbetaling op zekerheidsboekjes geschiedt alleen op eene order Terugbetaling, van betaling van den Directeur, welke niet wordt afgegeven tenzij uit een

bericht van den Hoofd-Inspecteur blijkt, dat tegen de terugbetaling geen bezwaar bestaat.

Op aanvraag van den inlegger wordt hem echter door den Directeur, zonder medewerking van den Hoofd-Inspecteur, eene order van betaling toegezonden voor de hem toekomende rente.

Sluiten