Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichte paarden, terwijl het eerste mogelijk slechts 2/3 van het voedsel enz. noodig heeft dat de laatste twee behoeven.

Vooral wordt daarop de aandacht gevestigd, wanneer door het vee andere producten dan arbeid geleverd worden, b. v. melk of vleesch. Dan komt het er vooral op aan te weten, hoeveel melk of vleesch van het voeder door het vee kan worden verkregen.

Een landbouwer, die vee houdt, vraagt dus: 10. wat kan het verrichten, en 20. hoe maakt het het voeder betaald ? Fokt hij het vee zelf aan, dan bepaalt het antwoord op deze vragen vooral de keuze van de fokdieren, die hij daarvoor zal aanhouden.

Elk fokdier zou dus eigenlijk op zijne verrichtingen onderzocht moeten worden. Daar dit echter niet altijd mogelijk is, b. v. bij jonge dieren, die reeds voor het aanfokken bestemd worden, is men er langzamerhand toe gekomen nog andere kenmerken daarvoor op te sporen.

Men moet bij die keuze onderscheid maken tusschen ras- en individueele eigenschappen of . eigenschappen, die eene geheele groep van dieren of slechts een enkel dier kenmerken.

Van een merinos-schaap weet men b.v. dat het, naar zijn gewicht en het voer dat het ontvangt, veel en fijne wol geeft, van een Friesch schaap dat het veel melk levert en van een schaap van een der Engelsche rassen dat het gemakkelijk vet wordt. Zoo weet men ook dat een Jersey-rund vettere melk geeft dan eene Friesche koe enz. Dit zijn dus ras-eigenschappen.

Maar vergelijkt men nu verder twee Friesche koeien of twee Friesche' schapen, dan merkt men ook hier dikwijls verschil in de hoeveelheid en hoedanigheid der melk die zij geven. Dit zijn dan individueele verschillen.

Het verschil in de verrichtingen hangt nauw samen met een verschil in physiologische en anatomische eigenschappen van een dier, wat zich ten slotte kan openbaren in zijn uitwendig voorkomen, zijn extérieur.

In allen gevalle heeft men uitwendige kenmerken opgespoord, die verband houden met deze verrichtingen. Zoo hangt het veel melkgeven van een koe of schaap dikwijls samen met een flink

Keinders , Algemeene Veeteelt. ■ 5

Sluiten