Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verteerbare voedingsstoffen slechts ƒ 9.50 — 0.89= ƒ 8.61 kosten en

8 61

de waarde-eenheid daarin niet zijn 7.8 ct., maar - = 7 cent

ruim. Naar den prijs dezer waarde-eenheid berekend, zou die van aardnootkoek zijn ƒ 10.99 en hierbij gevoegd de waarde der aschbestanddeelen en der onverteerde stikstofverbindingen ad ƒ 1.14, wordt de waarde ƒ 12.13.

Met de waarde-eenheden van een voedermiddel moeten niet verward worden de voeder- of voedings-eenheden. Zooals wij hieronder bij de productie van arbeid nader zullen aangeven, hebben onderzoekingen van Rubner en anderen aan het licht gebracht, dat de hoeveelheid verbrandingswarmte, door een voedingsstof in het lichaam van een dier ontwikkeld, een maat is voor hare voedingswaarde, en dat, uit dit oogpunt beschouwd, aan 1 deel van de verteerbare stikstofvrije stoffen als suiker en zetmeel, eene ongeveer even hooge waarde kan worden toegekend als aan 1 deel van de verteerbare stikstofhoudende stoffen, maar dat het verteerbare vet eene 2.4 maal hoogere waarde heeft. Hiervan uitgaande, kan men dus ook aan de verschillende voedermiddelen de voedingswaarde in voedings-eenheden uitdrukken, door namelijk de hoeveelheden verteerbare stikstofhoudende en stikstofvrije extractstoffen -+- i/2 verteerbare celstof, benevens 2.4 maal de hoeveelheid verteerbaar vet samen te tellen. Deze hoeveelheid is in onze tabel onder het hoofd „som der voeder-eenheden" mede aangegeven.

4. De verschillende voedermiddelen in het bij zonder beschouwd.

Voor de samenstelling der verschillende voedermiddelen verwijzen wij naar de achter in dit deeltje geplaatste tabel.

Hier volgen, bij eene korte omschrij ving, enkele opmerkingen en wat op die samenstelling en op de voedingswaarde van invloed kan zijn.

A. Groenvoeder. Groenvoeder noemt men de bovenaardsche deelen van verschillende planten, vooral van gras- en klaversoorten, in verschen, nog groenen toestand. Het heeft een hoog watergehalte, afwisselend ongeveer van 70—90 proc., zoodat de droge stof slechts 10—30 proc. bedraagt, waarvan 1—5 proc.

reinders , Algemeene Veeteelt. 8

Sluiten