Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit klinkt allés voortreffelijk. Doch daar wij zwakke menschen zijn en laster ons niet alleen diep ongelukkig maakt, maar ook het spoor bijster doet raken, willen wij vooral gaarne de toepassing hooren van het beginsel. En deze weldaad heeft Schleiermacher ons bewezen.

Iemands goede wandel, zal hij waarlijk den laster afweren, moet onafgebroken zijn. Er moet samenhang wezen tusschen zijne goede daden. Eén enkele brengt den lasteraar niet tot zwijgen, want hij schrijft haar natuurlijk toe aan eene tijdelijke, goede opwelling. En de zwakheden en fouten, die den goeden wandel telkens onderbreken, noemt hij, even vanzelf sprekend , openbaringen van overheerschende zonden. Maar wanneer iemands wandel is eene wél samenhangende aaneenschakeling van goede daden, duidelijk voortkomend uit éénzelfde oorzaak, dwingt hij den lasteraar tot de erkenning, dat deugd mogelijk is en dat zijne zwakheden nog slechts het teeken zijn der menschelijke natuur.

Daarnaast, wat misschien nog moeielijker is, moet de goede wandel zijn ook zonder den schijn des kwaads. De groote massa miskent zoo spoedig het wezen, als de schijn boos is, en de lasteraar heeft ook aan den schijn genoeg, om van het goede kwaad te spreken. Het is een zeer noodige trots zich in dat opzicht op prijs te houden. In den grond goede menschen kunnen zoo nonchalant den schijn des kwaads aannemen. Zij laten zich onnadenkend daardoor rekenen bij de boozen en die houden hen voor hunsgelijken.

5

Sluiten