Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaapkamer geen toegang heeft, ook onplezierig is in elk geval, dat in een zeker bouwblok te Amsterdam van de 78 pereeelen er 51 waren, waarvan de gewone uitgangen, ingeval van brand, voor de 590 bewoners moeilijk waren te bereiken. De kelder met de soms vochtige steenen is een kruis; maar die woning aan de Lindengracht, waar de klimop door voegen en scheuren van den buitenmuur naar binnen was gegroeid, zoodat in de bedstede, waarin geslapen werd, eene rijke klimopvegetatie zich ontwikkeld had, is zeker ook een kruis. Sommigen zullen zeggen: nog grooter. Of die andere woning, waar het behangselpapier bedekt was met schimmel en voor de helft had losgelaten en er bij neerhing. En wat die flesschen wijn aangaat, die in een donkeren hoek moesten liggen en zon noch maan zagen, dat was naar, maar nog naarder toch die kelders , waarin geen flesschen, maar menschen en kinderen lagen en waar het zoo donker was, dat, bij helder zomerweer op den middag, de onderzoek-doende opzichter bij kaarslicht zijne aanteekeningen moest maken.

Een zolder, waar men zich verbeeldt dat het tocht, is, ook al komt men zelf er zoo veel niet, zekerlijk eene heele bezoeking. Toch is er altijd nog erger. Eene zolderwoning b. v., waar de pannen openliggen, waardoor de hemel zichtbaar is, waar de dakramen zonder vensters zijn, de kozijnen door en door vermolmd; waarheen trappen leiden zonder leuning of touw, en treden, hier en daar zóó vergaan, dat zij door middel van turven

Sluiten