Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zoude1 niet aangaan alles op te sommen, waarom verandering zoozeer1 gewenscht is. Zulks1 zoude te veel tijd kosten. Maar vooreerst: rood is vroolijker kleur dan blauw. Wel is waar is rood de kleur van eene partij , waarvoor spr. geene sympathie heeft, maar dat is nog geen reden om het rood als kleur te verbannen. Spr. herzegt dus: een roode nestel is vroolijker dan een blauwe. Men zoude hem kunnen tegenwerpen, dat vroolijkheid bij de politie niet te pas komt, maar hij meent, dat lieden, die, uit den aard van hunne betrekking, met zooveel akeligs in aanraking komen, juist in hunne kleeding iets opbeurends behoeven. Ook elders wordt dit ingezien. Dan mag als een groot voordeel van het rood nog worden aangevoerd, dat het op grooteren afstand zichtbaar is dan blauw, zoodat vreemdelingen b. v., die den weg zouden willen vragen, spoediger een onzer agenten zullen kunnen opmerken. Spr. weet, dat in dit oogenblik de oogen zijner stadgenooten op hem gevestigd zijn. Welnu, hij aarzelt niet de voorgestelde wijziging dringend aan te bevelen. Hij wekt zijne medeleden met alle kracht, die in hein is, op vóór het voorstel te stemmen." Op deze kernachtige en goed gekozen woorden volgt applaus op de tribune. De voorzitter verzoekt het publiek zich van teekenen van goed- of afkeuring te onthouden.

1 Ik vestig terloops de aandacht op deze schilderachtige zeggingswijzen, tot mijne vreugde hoe langer hoe meer door onze redenaars gebruikt.

Sluiten