Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien schrijvers zijn met kunstige pen, dan worden hunne boeken eene weldaad voor vele geslachten achtereen; want wie kan optellen wat wij aan onze groote humoristen te danken hebben ?

Er is ook een spot, die niet anders is als de uiting van heftige verontwaardiging, van heiligen toorn. Het is de "lach van Rabelais . Het is ook de manier, waarop soms profeten , boetgezanten lucht hebben gegeven aan wat woelde en gistte in hunne ziel, aan felle ergernis over de zonden hunner eeuw. Ook de bijbel heeft er ons proeven van bewaard. Misschien is er geen bijtender, snijdender sarcasme dan dat, waarmede de groote profeet der ballingschap den beeldendienst striemt en geeselt. In zijnen toorn over het verdwaasde Israël, dat den Eenen vergeet en houten beelden snijdt om ze te aanbidden, gloeien zijne woorden van verontwaardiging en spatten vonken van spot over die verdwaasden, die een boom omhouwen en bij een deel ervan zich warmen, op een ander deel hun vleesch braden en van weêr een ander deel zich een beeld maken en er voor knielen en zeggen: „Red mij, want gij zijt mijn god!" En zelfs hij, die de zachtmoedigste der menschen geweest is, met ontferming bewogen over de scharen, Jezus heeft eenmaal de huichelarij der farizeeërs met zijnen spot aan de kaak gesteld en het 23e hoofdstuk van Mattheus stort de fiolen van zijnen toorn uit over de hoofden dezer geveinsden, die de munt en de dille en de komijn vertienen, maar nalaten het zwaarste der wet, namelijk het rechtvaardig oordeel en

Sluiten