Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jag onder loopt. Doch dit bewijst in 't minst niet, dat nu ook niemand de gave der voorzegging ontvangen heeft. Ik geloof, dat er altijd zijn geweest en nu nog zijn, die een blik kunnen slaan in de toekomst, die eene zoo. . . gevoelige ziel hebben, zulk eene voor ons onverklaarbare geestesstructuur, dat zij reeds vooruit ondergaan wat nog gebeuren moet, die dus reeds de groote droefheid voelen van een op handen zijnde ramp, of reeds de blijdschap ondergaan van een aanstaand geluk. Die banden, die hun weten en doorgronden als 't ware aan die toekomst binden, zijn zoo ijl, zoo geestelijk, dat grof bewerktuigde menschen ze zoo maar niet bespeuren. Des te zekerder geloof ik, dat ze bestaan en dat wij wijs zullen doen de woorden van zulke helderzienden niet dwaselijk in den wind te slaan."

„Zoo geloof ik ook vast in, ik zal nu niet zeggen spookverschijningen, maar dan toch verschijningen van geheimzinnige wezens, die men ontmoeten kan of die hunne tegenwoordigheid kenbaar maken, hoewel dat, als je er over doordenkt , eigenlijk griezelig genoeg is. Maar is dat nu niet merkwaardig, dat wij daar in dezen geest over praten ? Wij, die toch zeker tot de ontwikkelden behooren. Hoe veranderen toch de tijden! Vóór een vijfen-twintig jaar was alles maar stof en zette men al dat geestelijke eenvoudig aan kant. Nu lacht men er niet meer om en erkent , dat men maar nooit kan weten wat mogelijk is. En dat vind ik tegenwoordig bij velen zoo goed. Die ontvankelijkheid, die gevoeligheid voor het

Sluiten