Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodig zijn om 'tin stand te houden. En toch bij een praktische regeling, — zooals die thans door minister Loeff is voorgesteld, die de hoedanigheid van vader min of meer splitste en den gelukkig-gevonden term uit 't Duitsche wetboek „Schwangerer« overnam als »verwekker*)« — is dit gevaar niet te duchten.

»Een en ander heeft er toe geleid, om gelijk ook »in art. 189 Ital. Wetb. geschied is, de bepaling »van art. 342 B. W., zooals zij laatstelijk bij de wet »van 26 April 84 (S. B. 93) met het Strafwetboek »in overeenstemming gebracht is, behoudens een »paar kleine wijzigingen van redactie opnieuw »voor te dragen.«

Men ziet, wanneer het den heeren aan zedelijken moed en initiatief ontbreekt, dan keert zich hun blik naar het zonnige Zuiden, vanwaar men anders wel geen wetten zal halen. — Kort voor de indiening van dit ontwerp, dat het lot deelt van zooveel anderen arbeid van Staatscommissies en gewichtige regeeringsvoorstellen en onmiddellijk na de geboorte ter aarde werd besteld op de rommelzolders onzer departementen, had de Juristenvergadering, voorgelicht door één officieele en twee officieuse praeadviseurs in geheel tegenovergestelden zin beslist. Tien jaar later verschenen de bekende tijdschriftartikelen van Molengraaff en van Overvoorde, weldra gevolgd door een adres aan de Tweede Kamer van de Ver. tot verbetering van den maatschappelijken en rechtstoestand der vrouw te Amsterdam. Het was graaf van Bylandt, de bekende bestrijder van het sanitair toezicht, die naar aanleiding daarvan een lans voor ons brak. Dit was het eerste woord dat in — wat men euphemistisch noemt — onze »Volksvertegenwoordiging» over deze kwestie werd gerept. Onverklaarbaar zeer zeker, waar kolommen en kolommen van de *) Zie Bijlage IV.

Sluiten