Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel wat sentimenteele vaagheid van het werk zijn van dien aard, dat een gewoon mensch zich buitengewoon moet inspannen om het in zich op te nemen. Dat is erg genoeg, want het boek is juist ter overweging aangeboden aan vereenigingen die uit doodgewone — en volgens sommigen zelfs uit fysiologisch »schwachsinnige« — leden bestaan, namelijk de Ned. Vrouwenvereenigingen.

Ten slotte verblijdde de tegenwoordige Minister van Justitie ons den 6 Sept. j.1. met het huidig wetsontwerp.

Gelukkig bracht dit ontwerp vele gemoederen en vele pennen in beweging. Door de Ver. O. V. werd ter audiëntie een request aangeboden, waarbij waardeering werd uitgesproken en op enkele wijzigingen werd aangedrongen. Dagbladen en periodieken wijdden er min of meer uitvoerige beschouwingen aan; en ook de Ver. tot verbetering van den maatschappelijken en rechtstoestand der vrouw te Amsterdam zond dezer dagen aan de Tweede Kamer een adres er over in. In het Voorloopig Verslag op de Begrooting van Justitie, door de Eerste Kamer uitgebracht, betuigden sommige leden hunne ingenomenheid met het ontwerp en brachten den Minister daarvoor dank. Zij zouden echter wenschen, dat de vader genoodzaakt zoude kunnen worden om de vrouw, bij wie hij een natuurlijk kind heeft verwekt, reeds tijdens hare zwangerschap te onderhouden. Jammer is het, dat de heeren niet iets minder ver gingen en alleen het verlangen kenbaar maakten dat onmiddellijk vóór en na de bevalling een uitkeering gevorderd zou kunnen worden, omdat nu de Minister volkomen in zijn recht was, waar hij in de Memorie van Antwoord opmerkte dat dit geheel buiten het kader van het ontwerp zou vallen. Dit beoogt toch uitsluitend op te komen voor de belangen van het kind.- Ook in de openbare zitting van de Eerste Kamer op 3 Febr. j.1.

Sluiten