Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij met het meisje omgang had. Bewijslevering van de onwaarheid hiervan zal voor de vrouw vaak onmogelijk zijn. Aanbeveling verdient het aan de beslissing van den rechter over te laten of de vrouw een ontuchtig leven heeft geleid, onder welken term ook wel degelijk verstaan kan worden en in de meeste gevallen verstaan zal worden: omgang met meer dan één man binnen enkele maanden. Ondenkbaar is intusschen niet, dat een meisje buiten haar onmiddellijken wil, onder invloed van sterken drank bijv., binnen enkele uren met twee mannen omgang had, die beiden zijn aan te wijzen, eventueel ook het feit bekennen. Men denke hierbij aan het dezen winter in de R.-K. kerk te Zutfen voorgevallene. In dergelijke omstandigheden moet het alweer den rechter vrijstaan, een der beide of beide personen voor de onderhoudskosten aan te spreken.

Gelukkig dat ook 't genoemde comité, waarin alle richtingen, niet 't minst de christelijke, vertegenwoordigd zijn, deze zelfde exceptie veroordeelt.

Dat men in alinea 2 achter »kind« invoegde: »door den voogdijraad«, ware met 'toog op het gewichtigste argument der tegenstanders, de chantage, wenschelijk, omdat op die wijze de Staat zelf, door middel van de door hem toch in te stellen voogdijraden, de vordering in handen hield. Terwijl wat alinea 4 betreft de uitkeering beter geschiedde aan den voogdijraad inplaats van aan één persoon. Dit verdient vooral in gevallen waar de onderhoudskosten voor 21 jaar in een geldsom in eens worden gestort aanbeveling, om de meerdere zekerheid dat het inderdaad voor het kind zal worden aangewend, en niet een minder geschikt gekozen voogd er ten eigen behoeve misbruik van zoude maken.

Artikel 344c. »Het bedrag der uit te keeren gelden wordt

8

Sluiten