Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BONDSDAG TE ZWOLLE.

WOENSDAG 4 MEI 1910.

T,iVf°enSda!- V°°r Hemelvaartsdag was weder aangebroken. Een waterzonnetje, nu en dan afgewisseld door een fiksche regen-

tpr' p°°rffP ? veeJ ^oeds aan de velen, die zich opmaakten om ter Bondsvergadering te gaan. Vriendelijk werden zij door eenige

fl«n hn J f"6 ° i afdeehnSen' getooid met een oranje-roset. an boot of spoor ontvangen, en voor zooverre noodig geleid naar

Dat zou°Zt I ew?agefaad"..in Zwolle's ^euwe wijk Assendorp. Dat zou het hoofdkwartier zijn voor heel den Woensdag, immers

de overgroote opkomst van afgevaardigden deed de Regelingsommissie vreezen, dat het gebouw A-plein, bestemd voor de avondvergadering, niet ruim genoeg zou zijn.

De stichting van Ds. Vermeer, vervolgd door Ds. De Haan gaf

™iUïgt getuigenis voor wat krachtige persoonlijkheden vermogen tot stand te brengen.

Te half twee was de gehoorzaal van 't gebouw, zelf van verre "gestoken Bondsvlag, geheel bezet. Ds. Van • ' Braclsvoorzitter, liet den hamer vallen, men zong, de praeses ging voor in gebed, waarin hij 's Heeren zegen over deze Bondsïgadenng en voor heel den arbeid afsmeekte en heette toen de aanwezigen hartelijk welkom. Reeds nu moest hij zeggen dat

JlmTf 'f ®fSelin?s-commissi'e getuigde van een eendrachtig samenwerken, twelk gewisselijk ook noodig was om zoo groot een taak ten uitvoer te brengen. 6 eou

Spreker las voor Rom. 12 : 1-12 en wenschte, dat deze weekdag een echte werkdag zou mogen zijn; daarom zou hij thans niet veel spreken, maar dadelijk aan de Secties gelegenheid geven zich

MbTS T^°m V" sec^e-arbeid weder fan naderb/tebezien Met het „Laboremus! van den stervenden Keizer Severus wekte hij de werkers op, alzoo: „Aan 't werk, mannen!" terw[jï hfaan

munXl5eidei,?n<i8'et terinnerd°- üt werk poëzie.

„Poëzie schuilt overal,

„Ook in secties, vrinden! „'t Is de vraag maar wie ze al „Wie ze niet kan vinden!"

Sluiten