Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

missie. Verlichting en verbetering van den arbeid voor den Correspondent.

Ds. P. Veen (Bondsbestuurder) wenscht, dat men aan het Bondsbestuur zal mededeelen, dat men in dien geest zal gaan werken; het volgend jaar kan daarvan dan verslag worden uitgebracht.

De Voorzitter deelt mede, dat het Bondsbestuur van ons voornemen zal worden verwittigd.

De heer H. A. de Boer van Amsterdam, die niet tijdig aanwezig kon zijn om zelf het onderwerp, voorkomende op de Agenda in te leiden, heeft gezorgd dat zijn Referaat in het bezit kwam der Commissie, waardoor het kan worden ten gehoore gebracht.

De heer C. G. Paap Jr. leest het voor. Onderwerp is: „De Correspondent en de Jongelingsbode."

De referent wijst allereerst op de moeilijkheid, die Bode-Redactie en Bode-Administratie ondervonden, doordat de vrienden, vooral de correspondenten, niet letten op het feit, dat deze twee wel moeten onderscheiden worden. De Redactie zorgt voor den inhoud van 't blad, voor zooverre het niet betreft de rubriek officiëele mededeelingen en advertenties; de administratie verkoopt ons blad en de daarin disponibele advertentieruimte.

Als een correspondent nu goed weet, zoo vervolgt het referaat, waarheen hij iets zenden moet, komt de vraag op: hoe zal hij aan zijn berichten komen. Om dit duidelijk te maken, verzoek ik ieder wèl te letten op 't verband, dat er behoort te bestaan tusschen den correspondent en de Redactie „ n n » „ Administratie

„ de Administratie „ „ Redactie.

Die drie doen samen één werk, maar ieder doet er een bepaald gedeelte van. Als de correspondent zich inspant, om lezers voor De Bode te winnen, moet de redactie zorgen, dat De Bode een inhoud heeft, die ieder gaarne leest, anders wordt 't werk van den correspondent zwaar, heeft hij geen „succes", wordt moedeloos en „scheidt er uit." Als de correspondent zich inspant, om lezers voor De Bode te winnen, moet de Administratie zorgen, dat zijn bestellingen prompt worden uitgevoerd, dat de corr. exemplaren heeft, om mee te werken; anders maakt de corr. een slecht figuur tegenover wien hij als lezer won en houdt uit ergernis op met werken. Maar, als de corr. gaarne een goeden Bode heeft, om mee te werken, moet hij ook 't zijne doen, om dien Bode goed te maken. Hij moet de Red. op de hoogte houden van alles, wat in de plaats zijner inwoning gebeurt en voor de J. V. van beteekenis is. Niet alleen 't verslag van een vergadering, maar ook 't ontvangen van flinke giften b.v., 't optreden van belangrijke persoonlijkheden voor de J. V.; de rekening, die een Stadsbestuur met de J. V. houdt, of niet houdt, haar deelnemen aan volksfeesten enz. En dat moet hij vlug doen; niet, als op Zondag iets geschiedt, 't vermelden waard, Woensdag een briefkaart schrijven, met 't verzoek, om 't nog in De Bode van Vrijdag op te nemen.

Sluiten