Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen „Silberfiotte." „Ivönnen Sie uns eine zeigen, dann wollen wir die wohl besiegen!"

De heer Sillem antwoordt den heer Paap, dat niet alle afd. de verpl. contr. betalen. Deze worden aangeschreven, wat wel eens helpt, maar er zijn er ook, die antwoorden, niet te kunnen.

De heer Wagenaar (Rotterdam) ziet van het woord af, als we ons maar houden aan het: „dat beloven wij!"

Eéne vraag: Zou het niet beter zijn, het boekjaar te stellen op 1 Jan.—31 Dec.?

(De broeders Stuhrmann en Helbing komen ter vergadering.)

De Bondsvoorzitter wekt allen op, van dit alles vooral een zaak des gebeds te maken, en dankt den Penningmeester zeer voor al den arbeid, die vaak in deze omstandigheden zoo moeilijk is. (Applaus) De afd. Amersfoort trekt de motie in.

Hierna wordt gezongen:

Geen aardsche macht begeeren wij;

Die gaat weldra verloren!"

waarna aan de orde komt:

Punt ld. Behandeling van het voorstel afdeeling Velseroord.

„Het Hoofdbestuur vergoedt de reiskosten van ée'n afgevaardigde van de afdeelingen ter Bondsvergadering vertegenwoordigd. Gerekend wordt, dat de afgevaardigden op de goedkoopst mogelijke wijze reizen, d.w.z. per spoor, derde klasse, enz."

„De bedragen dier reiskosten worden uitbetaald op de Bondsvergadering, terwijl later alle afdeelingen van het Verbond ieder „een gelijk bedrag zullen betalen, om den post: „Reiskosten afgevaardigden ter Bondsvergadering" te dekken."

Velseroord is niet vertegenwoordigd, om het voorstel te verdedigen, weshalve de bespreking direct wordt geopend.

De heer Steinder (Rotterdam) deelt namens „Obadja" mede, dat deze het voorstel, zooals het daar ligt, niet aannemelijk vindt, maar meent' een middenweg gevonden te hebben, in het voorstellen van dit amendement: „Aan kleine vereenigingen, die hun aandeel in den hoofdelijken omslag door hun finantiëelen toestand niet zouden kunnen betalen, wordt toegestaan zich tot een groep te vormen, en aldus met elkander een afgevaardigde te zenden, om hare gemeenschappelijke belangen te behartigen."

De Voorzitter zegt, dat aanneming van dit amendement statutenwijziging tengevolge zal hebben.

De heer Steinder zegt, dat „Obadja" het amendement dan voorloopig in de welwillende aandacht van het Verbond aanbeveelt.

De heer Vogel („de Heer is onze Banier", Zwolle) wijst op de moeilijkheid van de uitvoering van de 2e alinea van het voorstel: „De bedragen dier reiskosten enz." Dit zal verwarring en groote drukte in de Bondsdagen brengen.

De heer Vellekoop (Kralingen) verklaart, dat „Onesimus" op dezelfde gronden tegen het voorstel is.

De heer Corsten (Nijehaske) vraagt, hoe het gaan zou met

Sluiten