Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getale bijeen ziet, als geschaard om den éénen Koning, Dien wij dienen en Wiens overwinningsteeken bovenal gij in uwe blazoenen draagt, in het zinrijk wapen uwer stad.

Bravo voor de Afdeelingen te Zwolle en niet 't minst voor de Regelings-commissie, waarvan ik in den Voorzitter een naamgenoot, maar vooral een strijdgenoot begroet en welker Secretaris waarlijk niet heeft getoond, dat hij op een „eiland" zit. Dank br. Van Noort voor uw sympathiek welkomstwoord, dank aan uw gansche corps, waarvan er vier „mannen" heeten, maar allen mannen zijn, althans mannenwerk hebben verricht: aan het blauw-wit van de Zwolsche kleuren hebt gij, om echt nationaal te zijn, niet slechts uiterlijk toegevoegd het Oranje der vreugd, maar bovenal innerlijk het rood van de onverschrokkenheid en den moed. Toen het Verbond bij referendum had uitgesproken: „op naar Zwol!" hebt gij echt-Napoleontisch gezegd: „daar zijn geen Alpen meer!" en heel de legertros voert gij over den berg van bezwaren heen. Mannen, dat is een kranig stuk werk! En de Chr. Muziekvereeniging „David", met haar verdienstelijken Directeur, den heer Krönig, toont, dat gij 't hebt gedaan onder het zingen van een lied!

Maar onder wat schitterend geleide gaat gij ons ook voor; t schijnt wel, alsof gij met de Residentie van een vorig jaar wedijveren wilt; onder wat hooggeacht auspicium hebt gij uw voorbereidingswerk verricht!

De EdelAchtb. Heer Mr. Van Royen, Burgemeester der gemeente Zwolle, Eere-Voorzitter van het Eere-Comité, kon blijkens een vriendelijk schrijven wegens huiselijke omstandigheden ook zeer tot óns leedwezen niet tegenwoordig zijn, maar is toch in den geest aanwezig. Het Ned. Jongelingsverbond steltdaarom uwe tegenwoordigheid, Excellentie! Graaf van Regteren Limpurg Almelo, Commissaris van H. M de Koningin in provincie Overijsel, op den hoogsten prijs en acht het zich eene eere U, als drager van het gezag in naam van H. M. de Koningin, de plechtige verzekering te geven, dat Gij hier eene schare van jonge mannen voor U ziet, die, trouw aan Vaderland en Oranje, aan de machten, over hen gesteld, steeds onderworpen willen zijn, omdat zij diep buigen voor het hoogste Gezag, dat van God en Zijn Woord. En begroet ik in den Voorzitter van het Eere-Comité een hooggewaardeerden vriend en ambtgenoot, niet minder u het welkom toegeroepen. Ds. de Haan met uw staf van achtb're mannen om u heen! Wij danken u allen voor uwe tegenwoordigheid en uw hooggewaardeerden steun aan de Zwolsche afdeelingen en heel het Verbond, en spreken den wensch uit: herleve door den 57sten Bondsdag te dezer stede voor de Zwolsche en heel Neêrlands jongelingschap de wenk van Gez. 57 als haar hoogste ideaal:

„God oprecht te vreezen,

„Moet mijn blijdschap wezen,

„Zonde mijn verdriet!"

Hulde voor geheel het Eere-Comité!

Sluiten