Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin aan iets zeker geen gebrek bestaat: verdeeldheid; in een tijd, waarin het jongste geloofsartikel: „ik geloof de gemeenschap der heiligen", door maar al te velen het eerst wordt vergeten en het laatst betracht; in een eeuw, waarin op schier elk gebied het twistvuur ontbrandt en de splijtzwam wordt ontdekt, terwijl Rome met innig leedvermaak ziet, hoe Protestanten wroeten in elkanders ingewand; in zulke dagen doet het dubbel .goed eene breede schare van jonge mannen te begroeten, bij wie „verschil van kerk noch vreê noch eenheid rooft", maar die optrekken, aangevuurd door dit lied:

„Eén woord heeft ons verbonden,

„Wij dragen ééne vaan:

„Eén Eedder van de zonden,

„Eén Koning voert ons aan!"

Doch daarom zij ook deze dag, die wel eens een paradedag, een dag van wapenschouwing is genoemd, een echte Bondsdag, die in dit teeken staat: trouw aan den Bond!

Wat ik daarmede bedoel? Ik zal het u zeggen. Wij vormen het Nederlandsch Jongelingsverbond, nationaal, vrij, ondeelbaar, één! Zijn grondslag is: „de erkenning der Schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het Woord van God, en van onzen Heere Jezus Christus als den algenoegzamen Zaligmaker en God geopenbaard in het vleesch." En op dien beproefden grondslag staande, bedoelt het de behartiging van de hoogste, zoowel als van de maatschappelijke belangen van de jongelingen onzes volks. Hoe vast en hoe ruim: geen kerkelijke muren, geen politieke ravijnen, geen maatschappelijke staketsels; van meetaf eenheid en algemeenheid de steunpilaren, die het gebouw dragen of liever de twee beschermengelen, die het beschutten. Het ideaal beoogd: hoe onderscheiden, toch één in Christus; daarom niemand buitensluitend, zoovelen mogelijk om- en insluitend, en met dien ruimen horizont het beginsel gehuldigd: „Unitas, Libertas, Caritas", dat wil zeggen: „eenheid in het noodige, vrijheid in het ondergeschikte en in alles de liefde!"

Wat echter is geschied? Ziet, daar gaat een gerucht rond, dat men de Christelijke Jongelingsvereeniging eigenlijk wil overbrengen op het terrein der kerk. Deze wenscht „een Hervormd Verbond met getemperd kerkelijke kleur", die „een Ned. Herv. Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag", om nu maar niet te spreken van hen, die het Bondsscheepje zouden willen voeren op de holle, bolle, volle maar soms ook dolle wateren der politiek. Wat van dit kerkelijk streven te zeggen? Voorop sta de opmerking, dat ik in liefde tot mijn kerk voor niemand wensch onder te doen, ook niet voor hen, die, nu het kerkelijk leven opwaakt, der kerk nog een uitgebreider arbeidsveld willen geven. Daarom kan ik dat streven zelfs ten deele waardeeren. Edoch, daar schuilt een gevaar, dat verre van denkbeeldig is. Wat ik bedoel? Laat mij partij trekken van wat Zwolle ons herinnert. Wat staan wij hier op een merkwaardige plek! Hier omzweven ons de schimmen van groote

Sluiten