Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat er een groot onderscheid ligt in den toon van het Jaarverslag en in dien van de Rede des Voorzitters. Ziet de Secretaris niets van die kleine vossen, die den wijngaard bederven?

Ds. B. C. Koolhaas van Genderen, lid der bedoelde commissie, merkt op: er was in de comm. niet genoeg voeling met de voorstellers en haar was een onmogelijke taak opgedragen.

'De heer C. Tabak, Amsterdam verzoekt, dat wanneer zekere arbeid aan «en commissie is opgedragen, er voor gezorgd wordt, dat die arbeid tusschen twee Bondsvergaderingen wordt afgewerkt.

Is het verder mogelijk, dat rapporten, die uitgebracht worden, ook worden gepubliceerd?

De heer D. Willem se, Bondssecretaris, antwoordt: Allereerst een rectificatie van het bericht omtrent de Comm. Ds. Koolhaas c.s. dat er geen voeling zou bestaan hebben, omdat er geen B.B. leden in de Comm. zaten: daarvoor moet gelezen worden, leden derDagel. Commissie. Uit hare vergaderingen was het voorstel tot de comm.opdracht geboren en door haar waren de vragen gesteld. Wat do Statistiek betreft, hangt het er maar van af, welken kijk wij op de dingen hebben. De beide statistieken kunnen niet overeenstemmen: er is een half jaar verschil.

Aangaande Jong-Holland heeft de heer De Boer in zooverre gelijk, dat de bijdrage van f 100.— is een tegemoetkoming voor een helper, maar de kosten van dien helper komen toch weder een mogelijk tekort vergrooten.

Van de mededeeling inzake den liederenbundel neemt de BondsSecretaris dankbaar acte. Een half jaar is zeker niet lang. Hij zegt voorts nooit zoo pessimistisch in het verslag te zijn geweest als dit jaar. Ernstig protesteert hij daarom tegen de laatste opmerking van den heer De Boer, zij mist z.i. eiken grond.

De heer H. A. de Boer Azn., wil de zaak van J. H. graag aan het B.B. overlaten, de kardinale quaestie is nu echter niet aangeraakt n.1. de administratie van het Bureel weg te nemen.

De Voo rzitter zal de zaak in het B.B. ter sprake brengen en wil nog even den schijn wegnemen, als zou er een verwijdering tusschen de heeren Willemse en De Boer ontstaan zgn; de broeders zitten lij elkaar. (Applaus)

Over het Verslag van den Penningmeester, waarover reeds gisterenavond zoo breedvoerig gediscussieerd is, meent de Voorz. zal geen verdere bespreking volgen: onder applaus wordt het verslag aangenomen. Voorzitter dankt de beide broeders voor hun arbeid. De voorz. memoreert het feit, met verwijzing naar de vergadering in het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam, dat gisteren door de afgevaardigden de belofte is afgelegd te zorgen, dat „de berg van bezwaren" wordt weggeruimd en het tekort wordt gedekt. Ook nu staat de gansche Vergadering op en zegt:

„dat beloven wij," „dat durven wij."

Doch de heer J. Ze verboom, van Rotterdam wil het ijzer smeden als het heet is en vraagt daarom een „Zilverstroom van Zeverboom" — een collecte te mogen houden. Verleden jaar is dit hem zoo goed bevallen, zoodat hij het nu weer wil doen. Hij wil twaalf

Sluiten