Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrienden vragen hem te helpen. Deze „ Zeverboom-Zilverstroom" blijkt te zijn fl. 167.60.

De Voorzitter dankt br. Zeverboom hartelijk voor zijn werk en hoopt, dat hij dit nog menigmaal kan doen.

De Comm. tot nazien der boeken en bescheiden van den Penningm. brengt nu rapport uit en stelt voor onder dankbetuiging den heer Sillem te déchargeeren voor zijn uitnemend beheer. De vergadering betuigt door applaus hare instemming.

Den Haag (Bidt en Werkt) en Zwolle (oudste afdeeling) worden voor het volgende jaar aangewezen iemand harer leden te benoemen om de kas en boeken des penningsmeesters na te zien.

Alsnu stelt de Voorzitter aan de orde:

Aanwijzing der plaats, waar de Bondsvergadering in 1911 zal plaats hebben. Van Groningen was gisteren het definitief aanbod voor ontvangst van den Bond in 1911 ontvangen en de Voorz. vraagt, of er nog andere Vereen, zijn, die dit eveneens willen doen.

De heer Wagenaar Rotterdam merkt op, dat de Geref. Bond het volgende jaar denkelijk te Groningen zal vergaderen en vraagt, of dit geen bezwaar is en wij voor een zelfde feit komen te staan als verleden jaar met Scheveningen.

Op de vraag van den Voorzitter, meldt de afgevaardigde van Groningen, dat er geen bezwaar is en de Afd. bij haar besluit blijft.

Leiden komt daarop ook met de aanbieding, zoodat daardoor de zaak een andere wending neemt. De afgev. weet niet of zijn stad er wel groot genoeg voor zal zijn; zoo ja, dan wil Leiden den Bond ontvangen. Daar stemmen veel van onzen tijd zou vergen, stelt de Secret. voor deze zaak aan het B.B. over te laten. Om 4 uur kunnen wij van Groningen bericht hebben, of de zaal besproken is. Hiernaar zal het B.B. zich richten. Het vergaderen van den Ger. Bond kan voor ons in het algemeen gesproken geen beletsel zijn. Aangenomen.

Daarna maakt de Voorz. van het stembureau, Jhr. Mr. Quarles van Ufford, den uitslag der stemming bekend, die als volgt uitgevallen is: Vacature J. Hoogwerf: J. Hoogwerf, 340 stemmen. Gekozen.

Ds. B. C. Koolhaas, 26 stemmen.

» W. Liotard: W. Liotard, 350 stemmen. Gekozen.

P. van den Akker, 12 stemmen.

„ Mr. Dr. C. F. Schoch: Mr. Dr. C. F. Schoch, 332 stemmen.

Gekozen.

H. J. de Jong Schouwenburg, 16 stemmen.

H. A. de Boer Az., 20 stemmen.

» Ds. P. Veen: Ds. P. Veen, 356 stemmen. Gekozen.

Mr. JE. Baron Mackay, 14 stemmen.

» D. Willemse: D. Willemse, 360 stemmen. Gekozen.

Mr. R. Del Campo, 6 stemmen.

R. J. Dijkstra, 2 stemmen.

„ J. H. Timmer— Ds. Joh. Langman, 180 stemmen.

F. Abbringh. Ds. B. Tichelman, 157 „

Ds. B. C. Koolhaas, 9 „

G. van Noort, 10 „

J. L. Vermaat, 5 „

Sluiten