Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij 2e Vrije Ds. Joh. Langman, 139 stemmen. 1 „ , . stemming: Ds. B. Tichelman, 136 , j Bertimmmg. »)

Bij Herstemming: Ds. Joh. Langman, 96 stemmen.

Ds. B. Tichelman, 104 „ Gekozen.

De heeren Hoogwerf, Liotard, Mr. Dr. Schoch en Ds. Veen, nemen de herbenoeming aan. De heer Willemse vraagt eenigen bedenktijd.

Thans kwam het onderwerp aan de orde: „Het N. J. V. en de Militairen, dat zou worden ingeleid door den Bondsvoorzitter en nader toegelicht door den HoogEdelGestr. Heer Generaal-Majoor J. G. U Schoch, van Apeldoorn.

HET N. J. V. EN DE MILITAIREN

De Bondsvoorzitter begon met te herinneren, dat na het op de Wereld-Conferentie door Dr. Lammerts van Bueren gehouden referaat over : »De arbeid van onze Vereenigingen onder de soldaten en zeelieden,« de vraag was ontstaan : »en wat doen wij in Nederland voor hen?« Aan Mr. Schoch was het te danken, dat dit onderwerp op de agenda van den Bondsdag was geplaatst. En spreker achtte het eene vreugde en een eer, dat niemand minder dan de vader van den voorsteller zelf, Generaal-Majoor Schoch, hierin ons met zijne voorlichting wilde dienen, indien het onderwerp eerst door den Bondsvoorzitter was ingeleid. Dan toch zou de bespreking niet in algemeene beschouwingen verloopen en kon zij wellicht leiden tot een gewenscht resultaat. En volgaarne wilde de Bondsvoorzitter hieraan voldoen. Hij ving aan met op de vele gevaren te wijzen, die vooral den militair in kazerne en op schip omgeven. Drank en spel, ontucht en vloek vormen den kanker, die menig jeugdig leven verwoest. En de soldaat mag wel steeds denken aan wat op de Hoofdwacht te Zwolle staat: >Vigilate et Orate« (waakt en bidt!) Daar is een vlucht, die alleen aan de dapperen gelukt ! Doch dat niet alleen. Hoe weinigen zijn er, die te midden van veel zwakkelingen en bangelingen de cordaatheid en den moed van het voorgeslacht — den »Jan Cordaat,« den »Jan Courage« van Potgieter — openbaren, in kazerne en op schip, voor hun beginsel durven uitkomen, die het karakter, de zelfbeheersching, den durf hebben, waarvan Beets spreekt. . .

Maar dat gaat het Ned. Jong. Verbond aan. »Tua res agitur,« het geldt uwe zaak ! dat is hier van kracht. Onder die recruten en militairen schuilen onze Bondsleden. Daarom heeft ons Verbond in den Bode daarop meermalen gewezen en br. Marmelstein zorgde voor christelijke lectuur onder de soldaten van de Hoofdwacht in het Paleis op den Dam.

En toch is het doel niet bereikt. Het uitdragen, het beleven van hun beginsel moet onzen soldaten worden vergemakkelijkt. Zij hebben vriendelijkheid noodig. Met een treffend voorbeeld werd dit opgehelderd. Vriendelijkheid is het Evangelie der sympathie en

*) Een groot deel der stemgerechtigden had de vergadering verlaten.

Sluiten