Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo diep, dat het al die stroomingen opneemt in goddelijke heerlijkheid.

Voelt gij het, hoe zij al deze heerlijke voorrechten missen, die niet komen tot de Drievuldigheidsleer ? Wij moeten vooral er voor waken, dat men menschenliefde en Gods liefde niet gaat verwarren. Niet meenen, dat indien men maar doet aan arbeid voor gevallen vrouwen, men dan genoeg doet. Als gij dan eindelijk het Koninkrijk hebt gevonden, dan zullen alle dingen worden uitgedragen van binnen naar buiten, wetende dat gij samen werkt met Gods Zoon.

Troelstra is in menig opzicht beter mensch dan menig christen. Zijn laatsten rijksdaalder heeft hij weggegeven, om later met zijne vrouw droog brood te eten. Voelt gij wel, als de christelijke liefde zich naar buiten keert, dan staat de christen ver achter den socialist. God boven al ! Het heelal kan ten onder gaan, als God maar wordt geprezen door hen, die Hij heeft geschapen !

Wij hebben een heilige roeping !

God, heilig in Zijn woord, is de grondslag van de christelijke kerk.

Den Heer uw God zult gij liefhebben met geheel uw hart.

God vraagt heilige menschen, levende mênschen, niet alleen denkende menschen.

Staat in de Drieëenheidsleer, het liefdevuur van de wedergeboorte Gods !

Gij zijt een koninklijk priesterdom, verkondigt als priesters de deugden van Hem, die u getrokken heeft door het geloof tot Zijn wonderbaar licht. Dat zij zoo.

In de Pauze, die Dr. De Hartog zelf voorstelde te houden, zong de verg. nog het lied van Dr. Gunning: „Ga niet alleen door 't leven." Na de rede van Dr. De H. was het woord aan de verschillende afgevaardigden, en nadat wij nog het 3e vers van den Lofzang gezongen hadden, kreeg br. Helbing, Nat. Secr. van Duitschland, het woord, die ongeveer sprak:

Ik heb slechts een kort woord te spreken en u vele zegenwenschen en groeten van uwe Duitsche broeders over te brengen. Als ik naar Holland kom, heb ik altijd de gedachte om iets te stelen, iets meê te nemen. Zoo ook nu. Op bladz. 41 van uw Feestgids staat: Zij zullen het niet hebben, ons oude Nederland.« Dat neem ik van u mede. »Zij zullen het niet hebben ons oude Vaderland.« Er zijn verschillende stroomingen, die de jeugd willen hebben en dan zeg mede. »Zij zullen het niet hebben, ons oude Vaderland.« Er zijn ik : »Zij zullen het niet hebben, ons oude Vaderland.» Gij hebt een president, die moet gestolen worden. Ik neem dien meê. Ik ben er niet bang voor. Michaël was ook niet bang, dat hij door den draak zou opgegeten worden. Laten wij ook niet bang zijn, dat wij de zonde niet zouden kunnen bevechten. (Applaus).

Vervolgens sprak Pastor Stuhrmann uit Barmen, Director

Sluiten