Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theorie. Een eerste schrede op het pad, leidende tot meer contact, was de verzending eener noodiging aan de Commissie voor takken van arbeid om eens met het Bondsbestuur te confereeren. Die vergadering had 19 Januari 1910 plaats. Velerlei punten werden besproken; naar wij vertrouwen zullen die besprekingen haar nut niet missen. Een dadelijk gevolg van het onderhoud was het vaststellen van eenige bepalingen voor de Commissie van correspondenten. De arbeid dier Commissie wordt daardoor meer geregeld. Het behoeft bijna niet vermeld, dat toen ook ter sprake kwam de arbeid der Correspondenten. Aan hen is het Verbond veel dank verschuldigd voor hetgeen zij reeds deden, maar aan het einde hunner taak zijn de vrienden zeker nog niet. De groei van het aantal dezer functionarissen is vooral het afgeloopen jaar zeer sterk geweest; voor de Commissie zeker een reden tot blijdschap, maar mede een aanleiding om te trachten, in overleg met het Bestuur, een corps te verkrijgen, dat keurkorps mag heeten. Wij wagen het niet in dit verslag nieuwe banen aan te geven, immers het afzien van den afgelegden weg is in casu onze taak.

In de Bestuursvergaderingen trachtte men nieuwe wegen te openen. Besluiten in die richting waren b.v.:

Het benoemen van een Commissie om advies te geven op de volgende vragen:

1°. Op welke wijze behoort het Bondsbestuur de oprichting van C. J. V. te bevorderen?

2°. Op welke wijze moet dat Bestuur de tot standkoming van Verbondsringen en Prov. Commissies bevorderen?

3°. Op welke wijze wordt het juiste contact tusschen Ringen, Prov. Comm. en Verbond gelegd?

4°. Behoort het Bondsbestuur meer dan tot heden leiding aan den arbeid van C. J. V., Ringen en Prov. Comm. te geven? Zoo ja, op welke wijze kan dat geschieden?

Het rapport der Commissie bracht helaas niet, 'wat men gehoopt had. Wel werden enkele aanwijzingen gegeven, doch een advies aan het Bondsbestuur bevatte het helaas niet. Wij kunnen niet ontkennen, dat deze uitkomst ons zeer tegenviel. Met opzet waren in de Commissie geen leden der Dagel.'Comm. benoemd, welke Comm. de vragen had gesteld, wel de Algemeen-Secretaris. Of daardoor geen voldoende contact met de voorstellers werd gelegd ? Inmiddels blijft het Bondsbestuur ter zake diligent.

Een enkele verbetering naar aanleiding van het gevraagde advies werd ingevoerd, 't Was de wijziging in de bestaande Commissie voor de Ringen. Blijkens de agenda der Bondsvergadering heeft zij haar taak aanvaard.

Mede kwam in het rapport der Commissie benoemd om nieuwe banen, of oude paden aan te geven voor den arbeid der Knapenvereeniging. Dit rapport is nog in behandeling. Indien het Bondsbestuur de voorgestelde veranderingen kan aanvaarden met instemming van het Verbond, of anderen steun verleenen, het zou daarmede een zeer groot belang dienen. Tal van afdeelingen toch meldden in hun antwoord op de door den Bondssecretaris haar

Sluiten