Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezonden vragenlijsten: Onze afdeeling telt zeer vele oud-leden der Knapenvereeniging, enkele bv. zelfs spreken van: 13 van de 23, 8 van de 16, bijna allen van de 52, alle leden zijn oud-leden der Knapenvereeniging. We mogen niet met stilzwijgen voorbijgaan, dat in enkele afdeelingen tusschen Knapen- en Jongelings-, zelfs Jongemannenvereeniging een nieuwe groep is ingelegd, nl. die der jongelieden-vereeniging, wier leden van 16—18 jaar oud zijn.

De Bondsuitgaven waren mede onderwerpen, die in de Bondsbestuursvergaderingen de aandacht vroegen.

In de Juli-vergadering werd besloten op voorstel der Boderedactie-commissie het aantal harer leden uit te breiden tot vier en zich bij de keuze der leden niet uitsluitend te bepalen tot den kring der Bondsbestuurders. Gekozen werden de heeren, wier namen in het hoofd van De Jongelingsbode sedert 1 Januari 1910 worden vermeld; 't was reeds vroeger officieel gemeld, dat zij allen niet vreemd waren aan de samenstelling van ons orgaan; door het gevallen besluit werd de verhouding echter anders. Moge aan de Commissie al een crediet voor onkosten zijn toegestaan, wij stellen er echter prijs op te verklaren, dat haar arbeid een geheel belanglooze is. Voor meerdere bijzonderheden verwijzen we naar het verslag der Commissie zelve, kunnen echter een welgemeende dankbetuiging niet in de pen houden, tot allen die hunne medewerking meer of minder regelmatig verleenden. Alle namen noemen gaat niet, we wijzen slechts op de medewerking van den heer K. Wielemaker, Mr. Yerkouteren, Dr. Slotemaker de Bruine, Ds. B. Tichelman.

We mogen evenmin nalaten onzen dank te brengen aan alle vrienden, die in boven genoemde vragenlijsten hun oordeel uitspraken over den inhoud van het orgaan. Naast enkele opmerkingen, die de Redactie-commissie ernstig zal overwegen, kwamen een paar aanmerkingen, die via de Redactie met de betrokken afdeelingen zullen worden behandeld. We zijn ten slotte dankbaar ervoor, dat het werk der Redactie en hare medewerkers bijna algemeene waardeering ondervindt, o.a. ook mede blijkende uit de stijging van 't aantal abonné's tot ruim 5000. Jammer, dat de advertenties het afgesloten jaar niet zooveel opleverden als we verwacht hadden.

Het liet zich aanzien, dat de exploitatiekosten van Jong Holland weder een belangrijk verliescijfer zou aanwijzen, al blijkt thans dat het niet zoo groot is als door den Penningmeester bij de indiening zijner begrooting werd verwacht. Hoe belangrijk wij het ook achtten een blad voor onze knapen te hebben, toch werden de groote offers, die het jaarlijks vroeg, te zwaar. Staking der uitgave zou eene oplossing geweest zijn, zeer veel gelijkend op een noodsprong. Een bespreking in de Dagel. Commissie met den Redacteur van het blad, leidde er toe, dat den heer De Boer werd opgedragen bij de redactie ook de administratie van het blad op zich te nemen, en dat hem een tegemoetkoming van ten hoogste f 100 voor het jaar 1910 werd toegezegd. Deze opdracht werd aanvaard. De eerste mededeeling van dezen nieuwen stand der zaken hield ook in de aankondiging dat de abonnementsprijs werd teruggebracht tot f 1.—.

Sluiten