Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunner vooraf plaatsen op de booten door mij werden besproken.

Talloos veel zijn de diensten, de geringe diensten, die ik met liefde aan de vertrekkenden bewees, als het posten van brieven, het in-depót-brengen van bagage, het opzenden van adreskaarten voor koffers enz. enz.

Het stemt inderdaad tot dankbaarheid, als men van tijd tot tijd brieven mag ontvangen van emigranten, die door mij van introductie-brieven werden voorzien. Enkele dezer werden in ons orgaan opgenomen.

Meermalen mocht ik landgenooten, die naar Amerika of Canada wenschten te emigreeren, de gewenschte inlichtingen verschaffen en hen bij de Jongelings-Vereenigingen, gevestigd ter plaatse van bestemming, introduceeren. Uit ontvangen correspondentie blijkt, dat eenige hunner door bemiddeling van de C. J. V. een betrekking kregen.

Algemeen. Het Emigranten-werk breidt zich, Gode zij dank, heerlijk uit.

Uit de laatste berichten bleek toch, dat er thans ongeveer 7500 landverhuizers zijn, die in 150 Vereenigingen in Amerika volgens een bepaalde methode, de Engelsche taal leeren. De lessen worden gratis door de leden der C. J. V. (gewoonlijk studenten) gegeven.

Voor de nieuw-aangekomenen worden in de C. J. V. in Amerika lezingen gehouden over de inrichting van het land en zijn geschiedenis, welke door lichtbeelden worden verduidelijkt.

Voor hen organiseert men bijzondere samenkomsten, afgewisseld door muziek en zang. Men tracht de nieuw-aangekomenen ook op die wijze met hun landgenooten, die mede tot de Vereenigingen behooren, in aanraking te brengen. Aan nagenoeg alle Amer. Vereenigingen zijn plaatsing-bureels verbonden.

Het is reeds gebleken, dat 90% van de jonge mannen, die op deze wijze tot de Amerikaansche Vereenigingen werden gevoerd, zich als lid aansloten. Daarom is het van het grootste gewicht, dat de landverhuizers reeds in de havens van vertrek op den arbeid van onze zuster-Vereenigingen in Amerika worden attent gemaakt.

Emigranten-Secretarissen zijn thans werkzaam te Liverpool, Napels, Genua, Havre, Antwerpen en Rotterdam, terwijl er hoogstwaarschijnlijk binnen korten tijd zullen worden aangesteld te Hamburg, Bremen en Southampton.

In de havensteden Quebeck, Philadelphia en Baltimore arbeiden ook Emigranten-Secretarissen, om de nieuw-aangekomenen te helpen.

De arbeid in de Europeesche havensteden wordt door den Wereldbond van C. J. V. te Genève en het Internationale Comité van C. J. V. te New-York in samenwerking met de Nationale Bonden en lokale Vereenigingen geregeld.

In de maand November van het vorige jaar werden de havenplaatsen, waar Emigranten-Secretarissen werkzaam zijn, door de heeren Chr. Phildius, Vertegenwoordiger van den Wereldbond en Ino Sumner, Vertegenwoordiger der Amerik. C. J. V. bezocht.

Waar mogelijk, werd mij door den Eerwaarden heer J. Zalman, Zendeling onder de emigreerende Joden te Rotterdam, de behulpzame hand geboden, van welken gewaardeerden steun hier gaarne

Sluiten