Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pljf' Wilt gij Lid worden van de

Ned. Zondagsschool-Vereeniging

a f0.50, f 1.—, f2.—, f3.—, f5.— of meer?

Voor jaarlijks f 1.— ontvangt men „De Wenken", handleiding voor den Zondagsschoolonderwijzer, voor f2.— „De Chr. Familiekring", voor f3.— de beide genoemde en voor f5.— al de door de Vereeniging uit te geven geschriften.

Meld U aan bij den Penningm. der Vereeniging, den Heer H. A. DE BOER Azn., Koninginneweg 227, of bij den Binnenl. Secretaris Ds. J. J. VAN NOORT, Nassaukade 82, beide te Amsterdam.

Ned. Zondagsschool-Vereeniging.

Primo October verschijnt:

VIER KERSTLIEDEREN,

met zetting voor Orgel en twee stemmen CHEVÉ*MUZIEK.

Kwarto postformaat. Prijs f0.03, 100 ex. fl.50.

Verkrijgbaar bij de Firma B. VAN DER LAND, Amsterdam en bij eiken soliden boekhandelaar.

Sluiten