Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0!71 Q)ll,

Reeds langen tijd is het mijn wensch geweest, dat er meer belangstelling en liefde zoude komen in onze vaderlandsche gemeenten voor het werk der Zending, totdat de Heere mijn gebed verhoorde en mij het stuk gaf, dat hierbij gaat. Mijn vurige wensch is, dat de oogen van velen, maar vooral van Heeren Predikanten, mochten geopend worden voor de heilige roeping, welke God hun gaf, en waaraan velen nog zoo ireinig of sommigen in liet geheel geen gehoor gaven.

Moge Gods zegen op mijne zwakke pogingen rusten.

Mevr. de Wed. J. G. SILLEM.

Meerdere exemplaren zijn bij mij verkrijgbaar: Keizersgracht 738, Amsterdam.

Sluiten