Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tehuis niet naar waarheid kan verkondigen. Hij moet werkelijk belangstelling voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk onder de heidenen hebben, wil hij weten hoe tot de zielen in zijne gemeente te spreken ; elke gemeente, die de uitwendige zending niet bevordert, verhindert Gods werk tehuis.

Er zijn verschillende manieren, waarop de uitbreiding van Gods Koninkrijk op praktische wijze kan worden bevorderd.

Er moet ten eerste steeds een band van gemeenschap zijn. Wanneer een generaal in den oorlog is, moet hij altijd in communicatie zijn met de versterkingen, die hij van huis krijgen kan, anders zal hij in het land van den vijand afgesneden zijn van alle voorraadsmiddelen, van ammunitie en van manschappen. Dus is het eerste wat hij doet, zijn lijn van communicatie open te houden. Zoo moet de gemeente altijd de lijn der communicatie openhouden tusschen zichzelve en het werk onder de heidenen. Wanneer deze lijn verbroken is, is dit een hindernis.

Het werk der uitwendige Zending is door God aan de gemeente toevertrouwd, en ik zie met groote verwondering de onverschilligheid der vaderlandsche kerk, en de wijze waarop het Zendingswerk tehuis door geldgebrek verhinderd wordt; men is daardoor genoodzaakt het werk in te krimpen en de plaatsen, die bezet hadden moeten worden, onbezet te laten.

Ook wanneer wij geene versterking van Zendelingen zenden vanwege geldgebrek, offeren wij degenen op, die reeds onder de heidenen arbeiden, omdat hunne gezondheid verwoest wordt door veel te veel arbeid, die hunne krachten te boven gaat.

Is er iets, dat trouweloozer is tegenover den Heere Jezus Christus dan zulk eene wijze van doen ? Wij offeren mannen en vrouwen nutteloos op, wanneer de streken, die reeds ingenomen waren, opgegeven worden, wijl er geld ontbreekt om het werk te onderhouden.

Het is nog niet zoo lang geleden, dat het Genootschap der Broedergemeente, dat altijd een voorbeeld voor de geheele gemeente van Jezus Christus is geweest, wat het Zendingswerk betreft, er over dacht den arbeid in te krimpen, wegens een tekort van omstreeks 60.000 gulden. Op het ernstig en bepaald gebed van Gods kinderen is de schuld gedekt, maar denk eens wat het zoude geweest zijn voor deze Zendingsvereeniging, indien zij den arbeid had moeten inkrimpen 1

Somtijds spreken wij over onze belangstelling, onze liefde en onzen ijver voor de zending, terwijl dit alles in werkelijkheid zeer flauw is, zelfs in de Zendingskransjes, die het beste ingericht zijn. Denk eens na — er zijn meer dan duizend

Sluiten