Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De slaart; de priesters en het fanatisme dragen schuld, dat de

Chineezen nog op denzelfden trap van beschaving slaan, als voor duizenden jaren.

De staart, die hun over den rug hangt, karakteriseert hen beter als een boek vol geleerde verhandelingen kunnen doen. Zoolan-r

/' ' Slaï|U t n,et afsn!1d™, kunnen -zij niet hopen, in de hedendaagsche politiek een rol mede te spelen.

Zonder den staart had het kleine Japan het n.et durven wagen

• *!|ne overwinnende troepen door China te leiden. De overmacht'

der Chineezen had dat kleine hoopje Japanners moeten ten onder

brengen. De staart was hua beste bondgenoot, die hinderde hunne tegenstanders overal.

Wij bedoelen hier niet. geachte lezer, den uit haren gevlochten staart alleen, maar ook den trots en de eigendunkelijkheid van den •hinees, z,,n taai vasthouden aan hetgeen sedert eeuwen bestond

at eenmaal gewoonte is, dat geeft hij niet op, al zou ook het rijk te gronde gaan.

Wat baat het, of reeds zeshonderd jaar vóór Chr. de boekdrukkunst uitgevonden was? Hij heeft de kunst niet volmaakt, ze is op dezelfde hoogte gebleven.

Wat baat het, dat men het buskruit reeds kende, toen onze voorvaderen, de Germanen, in de wouden met de speer op zwijnen enz. jacht maakten. '

Hians nog geeft de Chinees de voorkeur aan pijl en boog boven het snelvurend geweer, met welk gevolg heeft de laatste oorlof ewezen en het beklagenswaardig einde van den tegenwoordige opstand der Boxers zal het opnieuw bewijzen.

Zooals zij voor duizend jaren tegen de Tartaren en andere volkeren streden, met dezelfde taktiek zullen zij tegen de geschoolde aimeeen van Europa optreden.

Zooals wij beproefden U af te schilderen, zoo is het met alles en overal in China.

Zooals men ™t alle mach. aid, versei h„ft d, ïoor

viuemde l-tl,!,,,, ,e „ he, oo|< m ^ ^

Sluiten