Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOIF'IDST-CnKr.

Prins Tuan en zijn liefhebberij.

De lezer volge ons nu naar Peking, op welke slad tegenwoordig alle oogen met angst en bezorgdheid gericht zijn.

Op het groote kanaal, waardoor het handelsverkeer naar en van de groote stad bevorderd wordt, kruisten zich honderden booten met reizigers, die op matten zittende zich met kaart en dobbelsteenen of met het ,.Tsimoi" een soort vingerspel, evenals het Italiaansche ā€˛Morra" den tijd verdreven.

Hoe meer deze vaartuigen de hoofdstad naderden, des te drukker en levendiger werd het verkeer, lien dergelijke drukte heerschte op de met graniet geplaveide straten, en in de nabijheid van Peking werd een parade gehouden, waaraan verscheidene Keizerlijke Prinsen, alsmede de gezantschappen der Europeesche staten deelnamen.

Laat ons de soldaten verlaten en begeven wij ons naar Peking zelve.

Wij gaan door de poort van den tien meter liooge muur, welke de stad insluit.

Een breede kaarsrechte straat neemt ons op, waarin een verschrikkelijk gedrang heerscht. Vruchtenkooplui, marskramers, smids en schoenlappers met draagbare uitstalkastjes, bieden hunne waren aan. Aan beide zijden der straat staan houten, beschilderde huizen, waarvan de gevels met gelakte ballen versierd zijn. Ieder huis heeft een slang met vaan of veelkleurig uithangbord, hetwelk den naam van den koopman inhoudt, de waren die hij ten verkoop aanbiedt, en de uitmuntende eigenschappen daarvan.

Bij kleinere of grooteretusschenruimten verheffen zich triomfbogen

Sluiten