Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhangers zorgt, ijlen door hem uitgezonden boden door de menigte en fluisteren enkelen liet wachtwoord: Kuang-ti" toe, waarop op even z&chten toon het antwoord: „Lung-Yin" volgt.

Wanneer de aangesprokene zich op die wijze als Boxer gelegimiteerd had, dan volgde de uitnoodiging voor eene vergadering.

Een der boden was ook naar een man in Chineesche kleederdracht toegekomen, dien men bij nauwkeuriger beschouwing aan kon zien, dat hij niet tot het Mongoolsche ras behoorde.

„Na Fo-hu. hebt ge een gewichtige tijding?" fluisterde de vreemdeling den agent van den Prins toe.

5,Een zeer gewichtige," antwoordde deze.

,,Zoo spreek!"

„Ik weet niet, of ik wel durf."

„Bah, wie zou dat beletten?''

„Prins Tuan zou mij dooden, als hij het vernam.'

„Maak mij niet aan 't lachen, deze ruwe gast heeft genoeg te doen om ossen te dooden. Bedenk eens, honderd taëls is een mooie som."

„Honderd taëls?" riep de Chinees verrast uit.

„Pst!" waarschuwde de vreemdeling en keek angstig om zich heen.

„Zeidet gij honderd taëls?'' ging de agent voort.

,,Zeker, die som noemde ik," zeide de vreemdeling bevestigend, „en wanneer gij ons goed bedient, zal u mijn meester nog hondeid erbij geven, spreek nu, maak voort, opdat men ons niet bespiede.

Toen de agent van tweehonderd taëls iioorde, die in China reeds als een rijkdom aangemerkt worden, sperde hij de oogen begeeiig open. Men moet namelijk weten, dat in het land der Cliineezen alles kan worden gekocht en dit niet alleen bij de laagste standen, maar zelfs in de hoogste aangetroffen wordt.

„Wanneer en waar krijg ik het geld < ' vroeg hij.

„Morgen in het gezantschapshötel."

„Nu, hoor, Prins Tuan roept eene vergadering bijeen.

„Dat weet ik, wie zijn dan eigenlijk uitgenoodigd i

„De Boxers."

Sluiten