Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

etteler een offer van trouwe plichtsbetrachting geworden is, op wien ( e ossenslachter zich vreeselijk gewroken heeft. Hij werd op weg naar het zomerpaleis vermoord en zijn lichaam verminkt. Het oproer reidde zich als een loopend vuur van de provincie Petschili naar de naburige provinciën uit. De gezanten in Peking werden in hunne aötes door de oproerige benden belegerd; ook hoorde men, dat Prins tuan de Keizerin-weduwe had laten gevangen nemen.

He Europeesche mogendheden mochten nu niet langer werkeloos toezien. Een kolonne van 3000 man werd gevormd en den Engelschen admiraal beymour werd het opperbevel gegeven. Deze kolonne verliet ii ntsin en trok op de hoofdstad aan, om gezanten en de daar wonende instenen Ie ontzetten. Onderweg echter werden zij door goedaeoefende Chineesche strijdkrachten, van de nieuwste achterladers "en < e sne vurendste kanonnen voorzien, aangegrepen. Zij moesten de poging, om naar Peking op te rukken, opgeven en op Tientsin terugtrekken, ndertusschen was er een hevig gevecht om de Taku-forten ®"f"' welke 8e'eKenheid een onzer kanonneerbooten, de ' S ' roemn'jk op den voorgrond trad. De kapitein Lans werd zwaar gewond, luitenant Hellmann gedood en een aantal matrozen sneuvelden of werden gewond. Een kolonne van 3000 Russische soldaten, welke met hetzelfde doel op weg trok als Seymour, is veidwenen. Men neemt aan, dat de geheele afdeeling vernietigd is. n de hoofdstad trokken zich de bedreigde Europeanen in het nge sc-lie gezantschapsgebouw terug. Bij deze gelegenheid moeten wij een heldendaad van een der Duitsche matrozen vermelden. Toen de gezanten, hunne bedienden en de vrouwen en kinderen zich op weg naar het gezantschapsgebouw bevonden, werden zij door benden oxeis ic Prins Tuan zelf moet hebben aangevoerd, zeer in 'tnauw gebracht. De matrozen, die in Peking gestationneerd lagen om het I" s„ ie gezantschap te beschermen, namen dit echter niet zeer koel op. ij wieipen zich op de Boxers, dreven hen terug, namen hen lmn snelvuurkanonnen af en plaatsten zich bij de zindelijke poort et aitarenstad, die op dit oogenblik nog in hun bezit moet zijn. üeie den wakkeren zeelieden!

Sluiten