Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De opstand heeft zich thans zoodanig verbreid, dat alle mogendheden troepen naar het Hemelsche rijk zenden. De Duitsche Keizer gaat hierbij vooraan. Binnen weinige maanden zullen ongeveer 20,000 man Duitsche troepen en drie divisies hunner pantserschepen, even zooveel Ftanschen, Kussen, Engelschen en Japanners in China bijeen zijn, zoodat alsdan een leger van meer dan 100000 man krachtig tegen de benden der Boxers en de Chineesche troepen, die hiermede samengaan, zullen kunnen optreden.

Berichten uit China melden, dat de gezanten met hunne vrouwen en kinderen, benevens hunne beschermers vermoord zijn geworden.

Toen ammunitie en levensmiddelen uitgeput waren, zijn de Chineezen naar binnen gedrongen. De gebouwen heeft men in brand gestoken en verwonden en dooden in -ie vlammen geworpen.

Prins Tuan moet zelfs tegenover de Chineezen geweldige gruwelen bedrijven. Zoo moet hij 4000 Chineesche burgers hebben laten dooden, omdat zij het gewaagd hadden, een petitie aan hem te richten, om het bloedbad te stuiten.

Daarvan zijn wij echter overtuigd, dat de oproermakers en ook de Chineessche regeering, die door haar meer dan dubbelzinnige houding, de tegenwoordige gebeurtenissen voor een aanzienlijk deel veroorzaakt heeft, zwaar zullen moeten boeten.

Zoolang het echter niet mogelijk is, de fanatieke priesterkaste aan banden te leggen en hare machtsbevoegdheid te besnoeien, zal het altijd weder in liet Hemelsche rijk tot treurige t.ooneelen komen, die veel bloed zullen eischen.

Een weinig meer verlichting en beschaving en dan zouden deze Lung-yin, (Drakenmannen), Bedelaars, Goochelaars en Boxers, welke dat schoone land onveilig maken, als kaf voor den wind verstuiven.

Waarde lezer, wij hebben getracht U het ontstaan der Boxervereenigingen en de oorzaken van den hedendaagschen opstand te schetsen en hebben nu hierbij nog slechts den wensch te voegen, dat het den troepen der Mogendheden weldra gelukken moge, een einde aan de gruwelen te maken

Sluiten