Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die. burgemeester, schout of schepen geweest waren , de oudregenten dus. Dit college kreeg den naam van vroedschap. Naast de vroedschap raadpleegde men hier en daar ook de hoofden der gilden.

Het ontstaan van steden zien wij reeds in de lle eeuw, toen Stavoren tot eene stad verheven werd. Op het einde der 12e eeuw bezaten Zutfen, Nijmegen, Utrecht, Muiden, Groningen, Deventer, Den Bosch stedelijke rechten. In de 13° eeuw volgden Middelburg, Zierikzee, Haarlem, Leiden, Delft, Alkmaar en Dordrecht.

Tot groote welvaart gekomen, werden de steden later op hare beurt gevaarlijk voor de macht der graven.

§ -4. HET HOLLANDSCHE, HENEGOUWSCHE EN BEIERSCIIE HUIS.

/

Omstreeks 885 was zekere Gerolf graaf over een deel van Ivennemerland. Van dezen Gerolf is graaf Dirk I, de stichter van het klooster te Egmond, waarschijnlijk een zoon geweest. Dirk I ontving van Karei den Eenvoudigen, koning der Franken (in dien tijd behoorde ons land voor korten tijd bij West-Frankenland), eenige goederen, binnen zijn graafschap liggende, in vollen eigendom (922). Dirk II kreeg van de keizerin-regentes Theophano bezittingen in Maasland en West-Friesland. Dirk III vergrootte zijn gebied met eene streek aan de Merwede, Holtland of Holland geheeten, welke naam later op het geheele gebied van Dirk's geslacht overging. Dirk III bouwde daar eene sterkte, die de oorsprong van Dordrecht werd (1015). Naar die veroverde streek werd de gravenfamilie, waartoe de drie Dirken behoorden, het Hollandsche huis geheeten.

Sluiten