Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Gelderland achtereenvolgens uit Friesland, Overijsel, (Troningen en Drente, waar hij zich genesteld had, wijken, en Karei V werd daar nu erkend. Ook de bisschop van I trecht zag af van het wereldlijk bestuur over zijn bisdom ten behoeve van Karei V, en in 1543 kreeg deze het laatste der Nederlandsche gewesten, dat hem nog ontbrak, namelijk Gelderland.

Kareis zoon, Philips II, koning van Spanje, werd in 1581 door de Nederlanders afgezworen. Hij was de laatste graaf uit het Oostenrijksche huis.

§ ó' FRIESLAND, UTRECHT EX GELDERLAND GEDURENDE HET GRAFELIJK TIJDVAK.

Nadat de Friezen door Karei den Grooten onderworpen waren, werd het bestuur van hun land geregeld als in de andere deelen zijns rijks. Evenals daar vond ook in Friesland het leenstelsel ingang, en was de bevolking verdeeld in vrijen en onvrijen. Maar in tegenstelling met het andere Nederland kwam het leenstelsel niet tot ontwikkeling, en werd de stand der onvrijen reeds vroeg hoe langer zoo kleiner, zoodat reeds in de 12" eeuw alle Friezen persoonlijk vrij waren.

Friesland werd door den keizer nu eens aan Holland, dan

eens aan Ltrecht of Gelderland geschonken. De Friezen wilden

echter van hunne staatkundige onafhankelijkheid geen afstand

doen en verzetten zich met kracht tegen de pogingen, welke

ten doel hadden, hun die te ontnemen.

De Hollandsche graven (Willem IV, Albrecht) hebben een

paar maal gepoogd er hunne macht te vestigen, doch vruchYAN rijsens, Beknopte Gcsch. des Vad., 8e druk. 3

Sluiten