Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teloos. Langzamerhand verzwakte evenwel de kracht deivrijheidlievende Friezen door inwendige verdeeldheid. Twee partijen, de Schieringers en Vetkoopers, bestreden elkaar met verwoedheid. Het staat met den oorsprong dezer partijen aldus, \anouds bestond er groote naijver tusschen de Cisterciënser en Praemonstratenser monniken. Naar de eersten, monniken met grauwe of schiere kappen, kreeg de eene partij den naam van Schieringers; aan de laatsten, die veel aan vetweiden deden, ontleenden de Vetkoopers hun naam. (Jok de adel was destijds zeer verdeeld en koos partij, en in de 14e eeuw en later werd Friesland het tooneel van hevige twisten. In den laatsten tijd van hun bestaan (de 15e eeuw) vormden de Vetkoopers, vooral in Oostergoo en Groningen wonende, de welvarende burgerij, de Schieringers den achteruitgeganen adel.

Ook leed het land door zware overstroomingen. Uit het meer Almeri (tusschen Urk en Naarden gelegen) werd, na herhaalde overstroomingen, tusschen de jaren 1170 en 1410, de Zuiderzee gevormd. De Dollard kreeg hare grootste uitgebreidheid omstreeks 1500.

Maximiliaan van Oostenrijk verpandde Friesland aan zijn veldheer Albrecht van Saksen, en dezen gelukte het, het land te onderwerpen (1498). Hij werd opgevolgd door zijn zoon Hendrik, deze door diens broeder George. De Friezen verzetten zich tegen George en riepen Karei van Gelder te hulp. George wendde zich in zijne benauwdheid tot Karei V en stond voor geld zijne rechten aan dezen machtigen vorst af. Na heftigen strijd, waarin de Friesche zeeschuimer Groote Pier, die het met Karei van Gelder hield, zich berucht maakte, werd Karei V heer van Friesland (1524). —

Willebrord was, gelijk wij gezien hebben, de eerste bisschop

Sluiten