Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorming, en zij, die het met hem eens waren, noemden zich Hervormden of Protestanten.

Ook hier vond Luther, evenals Zwingli, de Zwitsersche hervormer, vele aanhangers; meer nog Calvijn, een Franschman, te Genève werkzaam. Calvijn was een man van groote talenten en strenge zeden. Niets verkeerds, niets onreins, niets onheiligs duldde hij in zijne omgeving. De aanhangers zijner leer heeten Calvinisten. Karei trad op als vijand deiProtestanten en trachtte door strenge middelen het oude geloof te handhaven. Hierin schoot hij, ook in Duitschland, te kort, en gebukt onder ziekte en teleurstelling, besloot hij afstand te doen van de regeering. Hij droeg in 1555 te Brussel het bestuur dezer landen over aan zijn zoon Philips.

In weerwil van de vervolgingen, die Karei den Protestanten liet ondergaan, was hij toch niet onbemind bij liet volk. Men hield van hem, omdat hij Nederlander van geboorte en zeer minzaam was. Spoedig bleek, dat men het met zijn zoon niet zoo goed kon vinden.

DERDE TIJDTAFEL.

1170 — 1410. De Zuiderzee ontstaat.

1433—1482. Het Bourgondische huis.

1433 -1467. Philips de Goede.

1450 (ongeveer). De boekdrukkunst uitgevonden.

1467—1477. Karei de Stoute.

i477—1538. Karei van Egmond, hertog van Gelder.

1482. Maria sterft.

1482—1581. Het Oostenrijksche huis.

1492. Maximiliaan bedwingt de Hoekschen.

1515. Karei V aanvaardt de regeering over deze gewesten.

1517. Kerkhervorming. Luther, Zwingli, Calvijn.

Sluiten