Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<r"

en Artois; Arembera van Friesland, Groningen, Drente en Overijsel.

De landvoogdes werd bijgestaan door de 3 raden, welke Karei V had ingesteld. Voorzitter van den Raad van Financiën was Barlaimont, van den Geheimen Raad Viglius van Aytta. Deze zat ook voor in den Raad van State, waarin de aanzienlijkste edelen (Oranje, Egmond, Hoorne) en geestelijken zitting hadden. Een van die geestelijken was Antonius Perenot, later kardinaal Granveile geheeten, een man van burgerlijke afkomst en buitengewonen aanleg. Zijne werkkracht was verbazend, zijne heerschzucht eveneens groot. Voorstander van de onbeperkte macht des vorsten, verklaard vijand van de vrijheden der Nederlanders, hield hij de Nederlandsche edelen zooveel mogelijk buiten het bestuur. Van die edelen was Willem van Oranje (1533 — 1584) de voornaamste. Hij was de zoon van Willem van NassauDillenburg en de vrome Juliana van Stolberg. Van zijn neef René van Chalons erfde hij het prinsdom Oranje; door zijn huwelijk met de rijke Anna van Buren kwam hij in het bezit van vele goederen hier te lande. Opgevoed aan het hof van Karei V, was hij bij dezen zeer gezien. Zijne hoofdverdienste is, dat hij in een tijd van onverdraagzaamheid de gewetensvrijheid heeft verdedigd. Hij werd het hoofd der partij, die de plannen van Philips dwarsboomde.

Niet lang duurde het, of van alle kanten verhieven zich klachten over de regeering, die in bijna alle opzichten tegen den geest der natie handelde. De plakkaten werden stieng gehandhaafd. Algemeen was de verbittering over de aanwezigheid van 4000 man vreemde troepen, die wegens hunne losbandigheid zeer gehaat waren en een werktuig in 1 hilips hand konden worden ter vernietiging der godsdien-

Sluiten