Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dezen tijd kwam dc nieuwe landvoogd aan. Het was don Juan, de halfbroeder van Philips, die grooten naam had als krijgsman. Ook hij was tot toegeeflijkheid gezind, in zooverre 's konings macht en de Katholieke godsdienst daaronder niet leden. Zijn doel was om 15 gewesten tevreden te stellen, ten einde dan met hunne hulp de twee weerspannige gewesten, Holland en Zeeland, ten onder te brengen. Maar Willem doorzag don Juan en gaf den Algemeenen Staten den raad, don Juan niet als' landvoogd te erkennen vóór deze beloofd had, de vreemde troepen uit het land te verwijderen. Deze legde de belofte af bij een stuk, dat Eeuwig Edict heet (1577). Weldra bleek, dat don Juan met dezen toestand niet tevreden was. Hij legde plotseling bezetting in Namen, maar nu vertrouwde niemand hem meer. Daarentegen werd Willems aanzien steeds grooter, ook in het Zuiden , wat vele edelen aldaar zeer onaangenaam was. Zij riepen Matthias, broeder van den Duitschen keizer, in het land, denkende, dat hij de plaats van Willem zou innemen en dezen op den achtergrond schuiven. Wel werd Matthias door de Algemeene Staten tot landvoogd benoemd, maar hij stond zóó onder den invloed van Willem, dat het volk hem spottend 's 'prinsen griffier noemde.

§ 11. WILLEM TEGEN P4B5IA.

Thans zag de afgunstige Katholieke adel, nu Matthias hem geene diensten bewijzen kon, naar andere hulp uit en noodigde den broeder van den Franschen koning, Frans, hertog van Anjou, uit om over te komen. En niet alleen

Sluiten