Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer bekwaam en buitengewoon werkzaam man. Aan eene uitgebx-eide kennis van staatszaken paarde hij groote wetenschappelijke kundigheden. Zeer muntte hij uit in het bestuur der financiën. Hij bezat eene groote mate van zelfvertrouwen en veerkracht. In ontmoedigende omstandigheden hield hij het hoofd omhoog, en zijne schranderheid begaf hem dan niet in het uitdenken van middelen, om de fortuin te doen keeren. In kleeding, huisraad en levenswijze zeer eeuvoudig, een man van strenge zeden, die in den huiselijken kring ontspanning zocht van de beslommering der staatszaken, had geld of ander lokaas op hem geen invloed.

Het waren moeilijke tijden, waarin Jan de Witt zijne betrekking aanvaardde. Wij waren in vollen oorlog met Ebigeland. Aan het hoofd der regeering aldaar stond Cromwell, die den Engelschen koning Karei I, schoonvader van den overleden stadhouder, had laten onthoofden. Hij had, aangemoedigd door het Engelsche volk, dat naijverig op onzen handel was, dien handel.een-zwaren^slag toegebracht door het uitvaardigen der ^cte (Hiol). Daarin

werd bepaald, dat de vaartuigen van vreemde natiën geene andere voortbrengselen, dan die van hun eigen land, in de Britsche havens mochten invoeren. Andere landen namen ook belemmerende maatregelen, waardoor het getal der Nederlandsche vrachtschepen, dat ongeveer 11000 bedroeg, aanmerkelijk daalde. De vijandelijke gezindheid der Engelschen werd hoe langer zoo duidelijker, en hunne oorlogsschepen namen onze handelsvaartuigen weg.

Om dit te beletten werd Tromp in zee gezonden. Hij ontmoette Blake, die hem aanviel, omdat volgens zijne meening onze admiraal niet spoedig genoeg de vlag streek. Tromp antwoordde, en zoo ontbrandde de eerste Engelsche oorlog (1652—'54).

Sluiten