Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

immer uitsloten van het stadhouderschap. De Witt, de vijand van het Oranjehuis, wist te bewerken, dat dit geschiedde, en nu kwam de vrede te Ifstjit' tot stand. Wij beloofden in de Britsche wateren de vlag voor Engelsche oorlogsschepen te zullen strijken. Kort daarop weid de Acte van Seclusie of Acte van Uitsluiting naar Londen gezonden, eene daad, die van groote ondankbaarheid jegens het Oranjehuis getuigde. De Acte hield in, dat de Staten van Holland den prins van Oranje of een zijner nakomelingen nimmer tot stadhouder zouden verkiezen en hem nimmer hunne stem zouden geven bij de verkiezing van een kapiteingeneraal der Unie.

S 21. NOORDSCIIE OORLOG. TWEEDE ENGELSCHE OOKI.OG.

TRIl'LE ALLIANTIE.

I)e Witt legde zich thans op twee zaken toe, op de verbetering der geldmiddelen en de versterking der vloot. Aan zijn zuinig beheer is het toe te schrijven, dat de staat in moeilijke tijden het crediet kon handhaven. Wat de vloot betreft, zorgde men thans vooral voor den aanbouw van groote, zware en sterk bewapende schepen. In den tijd van 2 jaar werden er voor rekening van Holland 60 gebouwd. In datzelfde tijdsbestek kocht die provincie voor 6 millioen aan kanonnen. Om moedsbetoon aan te wakkeren, werden groote belooningen gesteld op het bedrijven van dappere daden, en voor hen, die in 's lands dienst verminkt geraakten , droeg men behoorlijk zorg. Wie het schip van den opperbevelhebber veroverde, zou met zijne onderhoorigen, behalve den bodem, /'50000 krijgen, voor andere schepen naar evenredigheid. Aan de weduwen en weezen der gesneu-

Sluiten