Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velden werd het dubbele toegekend van de som, waarop de overledene, zoo hij in leven ware gebleven, aanspraak had kunnen maken. Admiraals en kapiteins kregen bovendien kostbare geschenken, zooals gouden ketens met eerepenning en drinkbekers of schalen, waarop het heldenfeit stond afgebeeld. Bij gebrek aan matrozen werden gedurende den tweeden Engelsclien oorlog koopvaart en vissch&ij verboden; de vloot was toen met ruim 20000 koppen bemand. Weldra zou zij toonen, dat al onze maatregelen niet te vergeefs voor de eer en veiligheid des lands genomen waren.

Zoo al dadelijk in den Noordschen oorlog, d. i. de oorlogvan Zweden tegen Denemarken en Polen. De vloot werd naar de Oostzee gezonden, om laatstgenoemde landen tegen Zweden bij te staan. Wij vreesden namelijk het overwicht van dit rijk in de Oostzee, waaruit lichtelijk belemmering in den handel kon ontstaan. Dantzig werd ontzet; de Zweesche vloot in de Sont door Wassenaer van Obdam verslagen (1658); Nijborg door De Ruyter ingenomen. De vernederingen van den eersten Engelsclien oorlog waren uitgewischt, wij hadden onzen rang onder de groote mogendheden hernomen.

Er wachtte onze vloot evenwel zwaarder beproeving. Karei II, zoon van Karei I, was na eenige jaren van ballingschap op den troon zijner vaderen hersteld. De tijding zijner verheffing had hij te Breda vernomen, en daarop was hij naar Scheveningen gereisd. De Staten van Holland en de Staten-Generaal stelden eene groote som beschikbaar, om hem luisterrijk te onthalen, en de Acte van Seclusie werd door de Staten van Holland ingetrokken.

Karei beantwoordde deze vriendelijkheid, door ons in 1665 den oorlog te verklaren. Het was weer de naijver tusschen de beide volken, die daartoe dreef, benevens Kareis onte-

Sluiten