Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deed de prins, onder het gejuich der bevolking, zijn intocht in Den Haag. De hoofden der patriotten verloren hunne ambten; de prins werd in al zijne waardigheden hersteld en uitgenoodigd, in verschillende steden de wet te verzetten. Amsterdam hield zich toen nog staande. Hier hadden de hoofden der patriotten zich teruggetrokken en hoopten zich er staande te kunnen houden, tot Fransche hulp opdaagde. Doch de stad gaf zich over, en hiermee was aan allen

weerstand een einde.

Het stadhouderschap werd bevestigd door de Acte van Garantie (1788), geteekend door alle provinciën en gewaarborgd door Engeland en Pruisen, nu met de Republiek verbonden. Zij hield in, dat het erfstadhouder-, kapiteingeneraal- en admiraalschap onafscheidelijk van de staatsregeling en voor de vastheid en veiligheid der Republiek

onontbeerlijk was.

Niet te verwonderen is het, dat de prinsgezinden, na al den smaad, dien zij verduurd hadden, hier en daar de gematigdheid uit het oog verloren en hunne tegenstanders met groote scherpte vervolgden. Duizenden patriotten (onder hen was o. a. de Hattemer patriot Daendels) verlieten daarop het land en vestigden zich in de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk. Van dit land hoopten zij hun zegevierenden terugkeer te zullen verkrijgen.

Die hoop bleek niet ijdel te zijn. In Frankrijk was de groote Fransche Revolutie uitgebroken (1789), het koningschap was gevallen, en het volk had alle macht in handen gekregen. De Fransche regeering zag in alle vorsten hare vijanden en verklaarde ook aan Willem V den oorlog (1792). Dumouriez overschreed onze grenzen, vergezeld van Daendels, die aan het hoofd der uitgewekenen stond. Breda gaf

Sluiten