Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich zonder verdediging over; Klundert viel na dapperen tegenweer; daarna Geertruidenberg. Baron van Boetzelaar hield zich in Willemstad staande. Kort daarop verloren de Franschen den slag bij Neerwinden tegen de Oostenrijkers, waardoor ons land voor het oogenblik gered was.

Doch in 1794 veranderde de stand van zaken. De Franschen wonnen een slag bij Fleurus; de Oostenrijksche en Engelsche troepen weken terug, en Nederland stond alleen. In het eerst schenen de Franschen nog te dralen, toen het Schrikbewind viel en plaats maakte voor een meer bezadigd bewind. Doch de patriotten hier te lande drongen op de overkomst aan. In Amsterdam hadden zij een geheim comité opgericht, dat Willem V Willem den Laatsten noemde. De uitgeweken patriotten, van haat en wraakzucht bezield en van verlangen brandende zich op den stadhouder te wreken, waren in denzelfden geest werkzaam, en weldra rukte Pichegru naar onze grenzen. In het begin van 1795 trok hij over de bevrozen rivieren het land binnen. Aangezien de Fransche regeering verklaard had met de Republiek niet te willen onderhandelen, vóór de stadhouder het land verlaten had, scheepte deze zich met zijn gezin te Scheveningen in, om naar Engeland over te steken. Hij zag het vaderland niet weer en overleed in 1806 te B runs wijk.

Zoo was het Oranjehuis gevallen, en met zijn val ging de ondergang der Republiek gepaard (1795).

ZEVENDE TIJDTAFEL.

1702—1747. Tweede stadhouderloos tijdperk. Heinsius raadpensionaris.

1727—1736. Van Slingelandt raadpensionaris.

1741—1748. Oostenrijksche successieoorlog. Vrede te Aken.

Sluiten