Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet de bond der 7 naijverige provinciën, maar een eensgezind vaderland te voorschijn.

De weldaden gevoelde men toen nochtans niet, wel de lasten, en reikhalzend zagen wij uit naar bevrijding van het zware juk. Daar weerklonk de tijding, dat het groote Fransche leger op Ruslands sneeuwvelden omgekomen was. Terstond namen Van Hogendorp, Van der Duyn van Maasdam, Van Limburg-Stirum, Kemper en Falck hunne maatregelen. Zij waren voor beperkte oppermacht van het huis van Oranje en vernietiging der oude partijschappen. De kans op vervulling van hun wensch werd grooter, toen Napoleon ook den slag bij Leipzig verloor. De Pruisen en Russen naderden onze grenzen, en vele Fransche ambtenaren verlieten hunne posten. In Amsterdam werd het volk oproerig en vernielde alles, wat aan den gehaten vreemdeling herinnerde. In Den Haag vertoonden van Limburg-Stirum en de zonen van Van Hogendorp zich in het openbaar met de Oranje-kokarde op den hoed. Ieder volgde hun voorbeeld. Nu aanvaardde Van Limburg-Stirum de betrekking van gouverneur van Den Haag, en namen \an Hogendorp en Van der Duyn van Maasdam, in naam van Oranje, voorloopig het bewind over het geheele land op zich. Zonder deze volksbeweging zouden de Verbondenen waarschijnlijk niet zoo spoedig den Rijn hebben overschreden, had Napoleon hier een hardnekkigen tegenstand kunnen bieden en ons land het tooneel van een vreeselijken oorlog kunnen worden.

Thans werden boden uitgezonden om den prins, den oudsten zoon van Willem V, op te zoeken. Men trof hem in Engeland aan, en hij was bereid, oogenblikkelijk aan den wensch der Nederlanders om over te komen, gehoor te

Sluiten