Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duivel betreft, of (1e mogelijkheid van een werkelijk, levend, heerschend, overwinnend christendom, dat Jezus Christus zelf in Zijn woord gepredikt heeft, dat heeft hij hun aangetoond als een ideaal waarnaar men streven kan, maar dat onmogelijk te bereiken is.

De duivel wist zeer goed, waaraan het groote succes van de eerste discipelen was toe te schrijven, namelijk aan hunne volkomen toewijding, aan hunne zelfverloochenende liëfde voor Christus, aan hun leven, gewijd aan het zielelieil van anderen en aan de eere Gods. Het was hun godsdienst vol geestdrift, hun brandende ijver, die hen gewillig maakte vreemdelingen en gasten op aarde te zijn, in spelonken en holen te wonen en de vervolging onder alle vormen te ondergaan.

Satan berekende zeer wel, dat, met zulk eene toewijding van hunne zijde, zijn zaak spoedig verloren zou zijn. De mensehelijke natuur is tegen zulk een overheerschenden geest niet bestand, en waren de christenen op dien weg voortgegaau, dan zou de heerlijke profetie van het Oude Testament spoedig vervuld zijn geworden: „ De koninkrijken der wereld zouden koninkrijken van onzen God en van Zijn Christus geworden zijn."

Wat te doen? vraagde onze vijand zich nu af; ik zal het onderspit moeten delven; ik zal ophouden den vorst dezer wereld te zijn; wat toch te doen? Een vast stelsel van dwaling en leugen maken? Maar dat zal iedereen merken. O neen, daar is de duivel veel te knap voor. Hij zal zich hier en daar van eenige vrome lieden bedienen, die ongemerkt tusschen de christenen zullen insluipen en hen een vreemde leer zullen prediken en

Sluiten