Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet toe. Ik nam mij altijd voor het te zullen doen, maar het bleef bij een voornemen, tot hij plotseling ernstig ziek werd. Hij verloor spoedig het bewustzijn en stierf zonder gered te zijn. Sedert dien dag," voegde zij er bij, „heb ik niet meer kunnen glimlachen, en ik geloof, dat ik dat nooit meer zal kunnen doen." Spiegelt u aan dit voorbeeld. Spreekt en handelt in stilte zoo gij wilt, onder vier oogen, zoo gij dat verkiest, maar laat men kunnen zien, dat gij van liefde voor de zielen doordrongen zijt, en vast besloten alle middelen, die in uwe macht staan, aan te wenden tot hunne redding.

Eens had ik in eene stad in het westen van Engeland over de verantwoordelijkheid der christenen gesproken, met betrekking tot de zaligheid hunner medemenschen. De heer, in wiens huis ik logeerde, werd door mijne woorden getroffen, maar in plaats van de waarheid in zijn hart op te nemen en er het middel in te zien, om nader tot God te worden gebracht en Hem beter te dienen, zeide hij mij: „Het komt mij voor, dat gij van morgen nog al streng zijt geweest." „Vindt gij dat," antwoordde ik hem, „het zou mij spijten, indien ik strenger geweest ware dan de Heer Jezus Christus zou geweest zijn." „Ja, maar," hernam hij, men kan alle dingen overdrijven. Gij spraakt van de zielen op te zoeken en zich opoiïeringen te getroosten. Welnu, wij bouwen kerken, zooals gij weet, en betalen de leeraars, maar als de menschen de zaligheid niet willen, kunnen wij er niets aan doen. (Deze heer had nog kort geleden een groote som gelds gegeven voor het bouwen van een kerk). „Ik geef u toe," zeide ik, „dat de menschen

Sluiten