Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raken? Gij hebt gelijk; zoo zal het altijd zijn, als men met God wil wandelen en Zijn' wil doen. Maar wat nu de waardigheid van het Evangelie betreft, doe mij het genoegen mij te zeggen, wat gij daaronder verstaat. Spreekt gij over de menschelijke of over de goddelijke, over de aardsche of over de hemelsche waardigheid? Er werd al zeer weinig waardigheid ten toon gespreid , menschelijker wijze gesproken, bij het sterven aan een kruis tusschen twee moordenaars. Nooit had de wereld iets owwaardigers gezien, en toch was het, uit een geestelijk en zedelijk oogpunt beschouwd, het verhevenste schouwspel dat aarde en hemel ooit aanschouwd hadden; ik stel mij voor dat de hemelbewoners met bewondering staarden op het verheven, goddelijk offerlam aan het verachtelijk kruishout geklonken. De pharizeërs bespotten den armen veroordeelde en spraken hoofdschuddende: „Anderen heeft hij verlost, zichzelven kan hij niet verlossen." Juist, maar Zijne bedoeling was ook om anderen te redden. Het was de waardigheid van de goddelijke Almacht, die zich met de menschelijke zwakheid verbond, om haar op te heffen. Het was de waardigheid van de eeuwige Wijsheid, die de menschelijke onwetendheid wilde doordringen, om haar te verlichten. Het was de waardigheid van de oneindige Liefde, die zich tot lijden overgaf, in de plaats van het weerspannig schepsel. Het was God vleeschgeworden, die de plaats van den veroordeelden en verloren mensch innam. Het was de waardigheid van de liefde, van de eeuwige liefde!!!

O, dierbare Zaligmaker! bewaar ons van Uw Evangelie

Sluiten