Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Boston. Daar hij geen ander werk kon vinden, probeerde hij weer bij zijn ooms en hij was vermoedelijk in een zoodanigen toestand, dat zij hem gemakkelijk de wet konden voorschrijven. Zijstemden erin toe hem in hun magazijn te nemen op voorwaarde, dat hij beloofde in den kost te gaan, waar zij het wilden, dat hij te kerk zou gaan in de Mount Vernon kerk, de zondagschool daar zou bijwonen en dat hij niet zou drinken of spelen.

Dwight nam de voorwaarden aan en werd als bediende geïnstalleerd. Hij stelde zich nu ten levensdoel £ 20000 bijeen te krijgen en als koopman te slagen.

Ofschoon hij weinig bekend was met de gebruiken en manieren van stedelingen, bleek het weldra, dat de jonge Moody door zijn natuurlijke geestigheid en helderheid van verstand zijn weg wel vinden zou als goed verkooper ondanks zijn gemis aan beschaafde vormen en uiterlijke hoedanigheden.

Brieven, die hij in dien tijd naar huis schreef bewezen, dat zijn jongenshart nog altijd aan Northfield hing. Een naschrift, gevoegd bij een brief geschreven aan zijn moeder op den 22sten Augustus 1854 is kenmerkend voor zijn briefwisseling. Hij schreef, sprekende tot zijn oudsten broeder: »Ho, George, schrijf me eens hoe het dit jaar met het koorn staat en ook met de aardappelen."

Ook hielden de »zaken" zijn aandacht niet zoo geboeid, dat zijn oude neiging en liefhebberij voor scherts uitgeroeid werden. Hij was nog niet lang in

Sluiten