Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»0 ja, God is zeer goed voor mij — en mijn familie ook."

Niemand wijdde zich met meer liefde aan zijn gezin en zijn levensdoel en zeer dikwijls heeft men hem hooren zeggen:

»Het leven is mij zeer zoet, en daar is geen positie of macht of weelde, die mij zou kunnen aftrekken van den troon, dien God mij gegeven heeft."

Het was niet omdat hij het leven moede, of omdat hij wenschte op te houden met werken, dat hij zoo bereid was heen te gaan, want hij had in christelijken arbeid een zoodanig genot als weinigen ondervonden hebben.

Het einde kwam onverwachts. Gedurende de eerste uren van den nacht had A. P. Fitt, zijn schoonzoon, bij hem gewaakt. Hij scheen te rusten en het grootste gedeelte van den tijd te slapen. Te drie uur in den morgen nam zijn zoon, W. R. Moody, de plaats van zijnen zwager aan het bed in. Verscheidene uren achtereen was de patiënt rusteloos en niet in staat te slapen. Tegen 6 uur des morgens werd hij rustig, en viel weldra in een natuurlijken slaap, waaruit hij binnen een uur ontwaakte. Zijn zoon hoorde hem langzaam en afgemeten zeggen:

»De aarde wijkt; de hemel opent zich voor mij."

De eerste gedachte van zijn zoon was te trachten hem wakker te maken uit wat hij meende een droom te zijn.

»Neen, dat is geen droom, Will" zeide Moody. »Het

Sluiten